Tag - menaxhim rrisku

Sigurimi i detyrueshëm i banesave nga forcat madhore në një këndvështrim sipas syrit të fiskalistit

Sigurimi i pronës mund të japë një kontribut të rëndësishëm në menaxhimin e ndikimeve financiare prej rrezikut të tërmetit, megjithëse sigurimi i humbjeve nga tërmeti përballet me një sërë sfidash. Si rezultat, vende të ndryshme kanë bërë rregullimet publike të (ri)sigurimit...

Kontrolli tatimor dhe perspektiva drejt kontrollit të cilësisë bazuar te rrisku

Përpjekjet për modernizimin e administratës dhe rritjen e kapaciteteve të menaxhimit dhe zbatimit, ecin paralelisht me synimin që masat shtrënguese tatimore të ndëshkojnë të gjithë ata që nuk pajtohen me zbatimin vullnetar të legjislacionit apo kanë një kundërshtim të zbatimit,...

error: