Tag - rrisku

Edhe njëherë për koston e korrupsionit dhe rifitimin e legjimitetit të jetës tonë

Matja e kostos së korrupsionit shpesh konsiderohet të jetë një pjesë e domosdoshme e përcaktimit të mënyrës se si të luftohet korrupsioni. Vështirësia e matjes qëndron te realiteti se si duhet të llogaritet sa më afër dëmit faktik për të...

A është e nevojshme rritja e gjobave tatimore?

Në një reagim fillestar dhe që buron natyrshëm te secili, gjobat lidhen kryesisht për ata që nuk paguajnë taksa apo që nuk deklarojnë të ardhurat dhe shpenzimet bashkë me punonjësit dhe pagat e tyre në nivelin e tyre real. Një diskutim...

Referencat doganore dhe menaxhimi sipas rriskut

Çdo mekanizëm procedurash për referencat doganore përbëhet nga dy komponentë kryesorë: praktika ligjore dhe përvojat më të mira të zbatuara, si dhe sistemi që zbatohet realisht nga administrata. Por, nisur nga zbatimi korrekt i procedurave doganore duhet që jo vetëm të...

Kontrolli tatimor dhe perspektiva drejt kontrollit të cilësisë bazuar te rrisku

Përpjekjet për modernizimin e administratës dhe rritjen e kapaciteteve të menaxhimit dhe zbatimit, ecin paralelisht me synimin që masat shtrënguese tatimore të ndëshkojnë të gjithë ata që nuk pajtohen me zbatimin vullnetar të legjislacionit apo kanë një kundërshtim të zbatimit,...

error: