Monthly Archives - January 2018

Shkrirja, bashkimi apo ndarja e shoqërisë dhe kontrolli fiskal

Shkrirja përfshin më shumë se të gjitha aktivet dhe pasivet e shoqërisë që shkrihet me shoqërinë që e merr në dorëzim. Të drejtat dhe detyrimet shoqërisë që merret në dorëzim i kalojnë shoqërisë që e merr atë në dorëzim. Vendimet për...

Punësimi dhe investimet kapitale në Shqipëri, 2016

Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave për vitin 2015, tregu i punës në Shqipëri përfshin 37.6 për qind të popullsisë gjithsej që banon aktualisht si rezidente në vend. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15-64 vjeç...

error: