Tag - tatimi mbi fitimin

Investimet strategjike dhe lehtësitë fiskale në Shqipëri, 2024

Legjislacioni për investimet strategjike, përfshin ligjin për investimet strategjike, si dhe disa vendime të Këshillit të Ministrave të miratuara prej vitit 2015 e deri në 2023[1], dhe ky grup aktesh ligjore dhe nënligjore përbën kuadrin rregullator për tërheqjen...

Tatimi mbi të ardhurat personale dhe tatimi mbi fitimin

Ligji Nr. 8438, datë 28.12.1998 ”Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, rregullon marrëdhëniet që lindin në fushën e tatimit mbi të ardhurat personale, tatimit mbi fitimin si dhe të tatimit të mbajtur në burim të të ardhurave.

error: