Tag - mallra

Eksportet, shërbimet dhe zbatimi i rregullave të TVSH-së

Shqipëria ka marrëdhënie tregtare me të gjithë botën, por ka marrëdhënie të rëndësishme tregtare me vendet evropiane, me SHBA-në, si dhe me vendet aziatike. Për shkak të sistemeve krejtësisht të ndryshme tatimore (si në rastin e SHBA-së apo disa vendeve...

Vetëfurnizimi dhe përdorimit privat i mallrave dhe shërbimeve

Sipas nenit 15 të ligjit vetëfurnizimi është veprimi me anë të të cilit personi i tatueshëm me ose pa ndërhyrjen e një të treti, merr një mall (furnizim malli) apo një shërbim nga mallrat, elementet apo mjetet që i përkasin...

error: