Tag - biznes i vogel

Çfarë përfshihet/lejohet në të ardhurat dhe shpenzimet e biznesit të vogël dhe të vetëpunësuarit?

Të ardhurat bruto nga biznesi[1] Të ardhurat nga biznesi përfshijnë[2], të ardhurat sipas Nenit 13 nga “a” deri “gj” në vijim të Ligjit 29/2023: a) të ardhurat e një personi fizik nga çdo aktivitet i biznesit i...

Tatimi mbi të ardhurat personale, sipas ligjit të ri në 2022

Baza e tatueshme vjetore përbëhet nga: Të ardhurat vjetore të tatueshme të punësimit; Të ardhurat vjetore të tatueshme të biznesit; Të ardhurat vjetore të tatueshme të investimeve Të ardhurat nga punësimi do të tatohen progresivisht me normat 13 % dhe...

Historia fiskale e një dekade me politikë dhe administrim

Ne këtë paraqitje do të shikojmë se pari historikun e shmangies së performancës administrimit nga planifikimi buxhetor dhe më tej edhe modifikimet që ka miratuar politika fiskale duke tentuar të bëjë përshtatje në vend të një reforme të mundshme. Le të shikojmë pak devijancat...

error: