Tag - DIVA

Çfarë përfshihet/lejohet në të ardhurat dhe shpenzimet personale për llogaritjen e tatimit?

Në Shqipëri të ardhurat personale tatohen mbi gjithë të ardhurat e përfituara brenda dhe jashte vendit nga një individ rezident dhe brenda vendit nga një individ jo rezident , përveç përjashtimeve që ka për secilin burim të ardhurash. Në vijim...

Tatimi mbi të ardhurat personale, sipas ligjit të ri në 2022

Baza e tatueshme vjetore përbëhet nga: Të ardhurat vjetore të tatueshme të punësimit; Të ardhurat vjetore të tatueshme të biznesit; Të ardhurat vjetore të tatueshme të investimeve Të ardhurat nga punësimi do të tatohen progresivisht me normat 13 % dhe...

Cili është minimumi ligjor i deklarimit të të ardhurave individuale vjetore?

Të gjithë  individët  që  realizojnë  të  ardhura  bruto  vjetore  nga  të  gjitha  burimet  në shumën  e  përgjithshme  më  pak  se  2 milionë lekë në vit, si dhe individët,  të  cilët  janë  të  punësuar  në  më  shumë  se  një  punëdhënës janë...

error: