Tag - rezident

Marrëveshje me vende te tjera për shmangien e tatimit të dyfishtë

Shqipëria aplikon sistemin e marrëveshjeve bilaterale për shmangien e tatimit te dyfishte dhe parandalimin e evazionit fiskal për tatimin mbi te ardhurat dhe kapitalin, me vendet e tjera. Ky sistem bazohet ne modelin standard te OECD-se dhe mbi bazen...