Marrëveshje me vende te tjera për shmangien e tatimit të dyfishtë

Marrëveshje me vende te tjera për shmangien e tatimit të dyfishtë

Shqipëria aplikon sistemin e marrëveshjeve bilaterale për shmangien e tatimit te dyfishte dhe parandalimin e evazionit fiskal për tatimin mbi te ardhurat dhe kapitalin, me vendet e tjera. Ky sistem bazohet ne modelin standard te OECD-se dhe mbi bazen e ketij modeli kryhen negociatat për përcaktimin e modaliteteve specifike. Aktualisht Shqipëria ka Marrëveshjet Tatimore te nënshkruara me 41 shtete deri ne fillim të vitit 2018.

Marrëveshjet Tatimore zbatohen  për tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin, pavarësisht nga mënyra e vjeljes së tyre. Konsiderohen tatime mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin të gjitha tatimet e vendosura mbi të ardhurat totale, mbi kapitalin në total, ose mbi elementë të të ardhurave ose të kapitalit, të cilat detajohen si më poshtë:

– tatimi mbi te ardhurat (duke përfshirë tatim fitimin e personave juridike dhe tatimin mbi te ardhurat personale);

– tatimi mbi aktivitetet e biznesit të vogël;

– tatimi mbi pasurinë;

Marrëveshjet Tatimore  zbatohen gjithashtu per çdo tatim të njëjtë ose tepër të ngjashëm, të cilët vendosen pas datës së nënshkrimit të çdo Marrëveshje ekzistuese. Autoritetet kompetente të shteteve kontraktuese duhet të njoftojnë njeri tjetrin për çdo ndryshim në legjislacionin tatimor që ka efekt në zbatimin e marrëveshjes.

Ka kufizime në lidhje me përdorimin e informacionit që sigurohet bazuar ne Marrëveshje. Këto kufizime janë trajtuar në një nen të veçantë të çdo Marrëveshje të lidhur , zakonisht neni 26 “Shkëmbimi i Informacionit”.

Ky nen  sanksionon detyrimin e organeve tatimore për të shkëmbyer informacione të nevojshme për zbatimin e dispozitave të marrëveshjes. Neni 26 gjithashtu sanksionon detyrimin për përdorimin konfidencial dhe ruajtjen e sekretit të këtyre informacioneve, njëlloj siç veprohet me informacionet e brendshme, në përputhje me dispozitat e legjislacionit të brendshëm.

Shtetet kontraktuese nuk janë të detyruara të japin informacione që bien në kundërshtim me legjislacionin e tyre të brendshëm.

Ne dispozitat e këtyre marrëveshjeve parashikohen ne mënyrë te sakte detyrimet e secilës pale për shkëmbim informacioni, zakonisht neni 26 “Shkëmbimi i Informacionit” i cili  sanksionon detyrimin e organeve tatimore për të shkëmbyer informacione të nevojshme për zbatimin e dispozitave të marrëveshjes. Neni 26 gjithashtu sanksionon detyrimin për përdorimin konfidencial dhe ruajtjen e sekretit të këtyre informacioneve, njëlloj siç veprohet me informacionet e brendshme, në përputhje me dispozitat e legjislacionit të brendshëm.

Shtetet kontraktuese nuk janë të detyruara të japin informacione që bien në kundërshtim me legjislacionin e tyre të brendshëm.

Në qoftë se gjatë periudhës tatimore një rezident nxjerr nga burime jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë fitime apo të ardhura, tatimi mbi të ardhurat personale apo tatimi mbi fitimin, i pagueshëm nga ai rezident, lidhur me këto të ardhura apo fitime duhet të reduktohen me atë masë të tatimit të pagueshëm mbi këtë të ardhur ose fitim. Masa e tatimit të huaj të pagueshëm duhet të vërtetohet me dokument autentik, të përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë së Financave.

Reduktimi i tatimit mbi të ardhurat personale ose tatimi mbi fitimin nuk duhet të kalojë tatimin e pagueshëm mbi fitimin apo të ardhurat nga burimi i huaj, në rast se këto të ardhura realizohen në Republikën e Shqipërisë.

Në rastin e një tatimpaguesi, i cili është subjekt i tatimit mbi fitimin, çdo reduktim i tatimit, kufizohet në tatimin, që do të ishte i pagueshëm në Republikën e Shqipërisë, në lidhje me fitimet apo humbjet e rezultuara nga burime në atë vend të huaj.

Reduktimi i tatimit duhet të llogaritet në mënyrë të veçantë, lidhur me çdo vend të huaj, nga i cili janë përfituar të ardhurat apo fitimet.

Mënyra  metodologjike jepet në Udhëzimin e Ministrit të Financave Nr. 5, datë 30.01.2006 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, pika 7, ”kreditimi i tatimit të huaj.

Në disa marrëveshje te lidhura për shmangien e taksimit të dyfishtë (jo në të gjitha marrëveshjet e lidhura), ka një nen të veçantë (Asistenca në mbledhjen e tatimeve), lidhur me rikuperimin e tatimit . Shtetet Kontraktuese i ofrojnë ndihmë dhe asistencë njëri tjetrit me qëllim informimin dhe mbledhjen e tatimeve së bashku me mbipagesat, shtesat, interesat, koston dhe gjobat në lidhje me këto tatime. Republika e Shqipërisë me Shtetet France, Holandë, Belgjike, ne marrëveshjet e lidhura për eliminimin e taksimit te dyfishte për tatimin mbi te ardhurat dhe kapitali dhe shmangien e evazionit fiskal trajton me një nen te veçantë asistencën ne mbledhjen e tatimeve ne lidhje me tatimin mbi te ardhurat dhe kapitalin.

Me kërkesë të autoritetit kompetent të një Shteti Kontraktues, autoriteti kompetent i Shtetit tjetër Kontraktues, në bazë të dispozitave ligjore dhe rregullave që aplikohen për informacionin dhe mbledhjen e tatimeve ne fjalë të Shtetit të fundit, siguron  informacionin dhe mbledhjen e tatimeve ,siç kërkohet në Shtetin e përmendur në fillim. Kërkesat e paraqitura , mbështeten nga një kopje zyrtare e instrumentit që lejon ekzekutimin, shoqëruar aty kur duhet, nga një kopje e vendimit administrativ apo gjyqësor përfundimtar.

Në lidhje me kërkesat që janë të hapura për apelim, autoriteti kompetent i një Shteti Kontraktues, mund ti bëjë kërkesë autoritetit kompetent të Shtetit tjetër Kontraktues, me qëllim mbrojtjen e të drejtave. Shtetet Kontraktuese  nuk mund të aplikojnë  masa  apo mjete shtrënguese të një natyre të ndryshme nga ato që përdoren në mbledhjen e tatimeve të veta në përputhje me legjislacionin dhe rregullat e tyre.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: