Monthly Archives - February 2018

Së bashku për shëndetin fiskal të industrisë nxjerrëse

Shqipëria ka përfituar të ardhura të qëndrueshme për buxhetin nga burimet natyrore dhe ka ardhur koha për të folur me zë të lartë për një menaxhim të shëndetshëm fiskal. Dhe menaxhimi i shëndoshë fiskal është i mundur vetëm kur ekzistojnë...

Si të bëjmë më të mirën për të rritur mirëqenien?

Kush është mënyra më e mirë për të gjallëruar ekonominë? Më shumë investime për shërbimet sociale, të alternuara me investimet e huaja në sektorë të orientuar? Më shumë para për të pasurit, apo paga më të mira për punonjësit?

Dispozitat tatimore, që aplikohen mbi individët për menaxhimin e portofolit të tyre

Në  pikën  2.3.4 të Udhëzimit nr. 5, datë 30.01.2006 ”Për tatimin mbi të ardhurat” , janë  trajtuar hollësisht të  ardhurat nga interesat bankare, ato të përfituara nga  letrave me vlerë apo bonot e thesarit. Në të ardhurat nga interesat bankare...

Riorganizimet e biznesit, që mbulohen nga ligji shoqërive tregtare

Konkretisht në nenet 43, 99,100, 187 jepen shkaqet e prishjes së shoqërisë, në nenin 47  paraqitet  prishja e shoqërisë, në nenin 216-225 trajtohen rastet e krijimit të shoqërisë së re nëpërmjet bashkimit ose përthithjes së shoqërive ekzistuese, miratimi i marrëveshjes...

Mbi taksimin e të ardhurave honorarët, rentat, e të ardhura të tjera

Sipas Nenit 33, pika 1, germa ç, (deri ne fillim te vitit 2018) në lidhje me pagesat për të drejtat e autorit dhe për pronësinë intelektuale, dhe pikës ë, pagesat për qiratë, të gjithë personat rezidentë në Republikën e Shqipërisë,...

Marrëveshje me vende te tjera për shmangien e tatimit të dyfishtë

Shqipëria aplikon sistemin e marrëveshjeve bilaterale për shmangien e tatimit te dyfishte dhe parandalimin e evazionit fiskal për tatimin mbi te ardhurat dhe kapitalin, me vendet e tjera. Ky sistem bazohet ne modelin standard te OECD-se dhe mbi bazen e...

error: