Tag - tatimpagues

E drejta për të kërkuar detyrimet tatimore nga pala e tretë

Rasti për sqarim Një shoqëri private, e cila deklaron se nuk ka fuqi paguese për të paguar detyrimet tatimore njofton autoritetet tatimore se mund t'ja marrin atë borxhlinjve të saj. Në këtë rast, autoritetet duhet të zbatojnë ligjin e procdurave tatimore. Pyetja: Si...

Revolucionarizimi apo evolucioni fiskal?

Disproporcionet strukturore ne prodhim dhe tregti dhe një nevoje e menjëhershme për investime te vazhdueshme; normat e fitimit te larta mbi shume mallra konsumi dhe shërbime; një bilanc negativ i tregtisë me jashtë; borxhi publik ende i larte; papunësia...

Taksimi sipas perceptimit të tatimpaguesve

Një përqindje e madhe e tatimpaguesve e perceptojnë legjislacionin tatimor si shumë kompleks; pra, legjislacioni tatimor dhe tatimi në përgjithësi vlerësohen negativisht dhe mungon gatishmëria për të përmbushur kërkesat e legjislacionit tatimor, ndërkohë që nga ana tjetër, nganjëherë, administrimi...

Problemet e administrimit fiskal për zgjidhje

Nga një sistem fragmentar i administrimit tatimor drejt një sistemi modern, transparent dhe efikas. Progresi është fjalëkalimi i administrimit, të paktën për pesë vitet e fundit. Janë arritur tashmë që deklarimet e bizneseve të jenë elektronike të cilat kanë kontribuar ndjeshëm në...

Përmirësimi i administrimit tatimor të biznesit të vogël në Shqipëri

Krijimi i zyrës së veçantë të tatimpaguesve të mëdhenj ne 2002, si strukturë përgjegjëse për administrimin e më shumë se 800 tatimpaguesve të mëdhenj, si dhe forcimi i kapaciteteve te saj, tregoi se fokusii i reformës së administrimit tatimor në maksimizimin...