Tag - taksimi

Progresiviteti i taksimit përmes rishpërndarjes së të ardhurave

Tatimet janë pjesa e padiskutueshme e procesit të rishpërndarjes dhe uljes së pabarazisë kur ato janë progresive. Kur flasim për progresivitet taksimi natyrisht që përfshihet zakonisht tatimi mbi të ardhurat nga puna dhe kapitali. Në argumentim të këtij pohimi pyetja...

Taksimi sipas perceptimit të tatimpaguesve

Një përqindje e madhe e tatimpaguesve e perceptojnë legjislacionin tatimor si shumë kompleks; pra, legjislacioni tatimor dhe tatimi në përgjithësi vlerësohen negativisht dhe mungon gatishmëria për të përmbushur kërkesat e legjislacionit tatimor, ndërkohë që nga ana tjetër, nganjëherë, administrimi...