Tag - Ballkan

Ndikimi i rritjes së investimeve nga ulja e normave të tatimit mbi kapitalin

Ndërkohë, që normat e ulëta tatimore në vendet pritëse të investimeve dështojnë të tërheqin në mënyrë të konsiderueshme investimet e huaja, po ashtu edhe normat më të larta tentojnë të dekurajojnë hyrjet e reja të IHD-ve. Ky argument mbështetet nga...

Vendet ballkanike me kostot tatimore më të lira

Nëpërmjet studimit Barra Tatimore në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkan, 2018 ne arrijmë t’ju prezantojmë dhe t’ju referojmë, se qytetarët që mbartin barrën tatimore të buxhetit mundet të zgjedhin të investojnë dhe jetojnë në vendet e Ballkanit, që kanë normat më...

Me mendje të hapur nga konkurueshmëria ekonomike

Ecuria e ritmeve të  rritjes së fuqisë punëtore në vitet e fundit nuk lidhet vetëm me problemet e mbartura dhe ato të krijuara nga ekonomia e brendshme. Siç është vërejtur nga një grup analistësh ekonomikë, pjesëmarrja ende e ulët...