Tag - tatim ne burim

Mbi taksimin e të ardhurave honorarët, rentat, e të ardhura të tjera

Sipas Nenit 33, pika 1, germa ç, (deri ne fillim te vitit 2018) në lidhje me pagesat për të drejtat e autorit dhe për pronësinë intelektuale, dhe pikës ë, pagesat për qiratë, të gjithë personat rezidentë në Republikën e Shqipërisë,...

Tatimet e llogaritura dhe mbajtura për sponsorizimet

Neni 5, i ligjit Nr.7892, datë 21.12.1994, "PËR SPONSORIZIMET", i ndryshuar me: Ligjin Nr.8282, datë 21.01.1998 Ligjin Nr.9040, datë 27.03.2003 Ligjin Nr.9807, datë 20.09.2007 Njeh si lehtësi tatimore për sponsorizuesin vetëm njohjen si shpenzim i zbritshëm 4% sponsorizimet për aktivitetet ekonomike te zakonshme dhe 10% për aktivitetet...

Individë shitës, të paregjistruar për aktivitet ekonomik

Rasti Produkti që blihet: mineral kromi Pyetja Si dokumentohet transaksioni midis palëve, për rastin e shitjes së mineralit, kur blerësi e eksporton këtë sasi? Sqarimi Për të dokumentuar regjistrimin e transaksionit të blerjes së mineralit, sipas nenit 46, të ligjit Nr.9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore...

error: