Monthly Archives - November 2019

Paketa Fiskale 2020 në Shqipëri – Të rejat dhe ndryshimet

Në plotësimin e politikave për minimizimin e ekonomisë informale në vendin tonë, të përmirësimit të mbledhjes së të ardhurave tatimore, por edhe në këndvështrimin e përshtatjes së legjislacionit tatimor në të njëjtin drejtim me zhvillimet teknologjike, në funksion të veçantë...

error: