Monthly Archives - December 2011

Kostoja e TVSH

Pajtueshmëria me ligjet tatimore nuk do të ndodhë pa përpjekjet e nevojshme. Pajtueshmëria është një proces edukimi dhe përvoje dhe duhet krijuar, kultivuar, monitoruar dhe zbatuar në të gjitha kohët. NË terma ekonomikë, sigurisht, përpjekja është vetëm një fjalë tjetër...

error: