Monthly Archives - August 2021

Gjithçka është ekonomi dhe kjo vlen mbi politikën

Aktualisht, kur ndryshimet në të gjitha fushat janë përshpejtuar, zhvillimi efektiv novativ i ekonomisë kombëtare kërkon përdorimin e mekanizmave novatorë për menaxhimin e ekonomisë dhe rajoneve që kontribuojnë në një qëndrueshmëri të rritjes ekonomike, ku është e rëndësishme të kuptohet dhe përdoret...

Çfarë mund të themi për tregun e përbashkët rajonal ballkanik?

Në takimin e Sofies[1], Nëntor 2020 udhëheqësit politikë nga Ballkani Perëndimor[2], të mbështetur nga BE miratuan një Plan veprimi për krijimin e një tregu të përbashkët dhe një axhende të përbashkët mjedisore për rajonin. Plani parashikon një sërë masash, të...