Tag - korrupsioni

… drejt luftës së përbashkët për ngushtimin e informalitetit!

Ekonomia informale është e rëndësishme për ekonominë formale, sepse nëse madhësia e saj zyrtarizohet vit pas viti, kjo do të ndikonte potencialisht rritjen ekonomike, por do të rriste gjithashtu të ardhurat e buxhetit të qeverisë dhe si rezultat do të...

Pabarazia e të ardhurave dhe faktorët ndikuesë në Ballkanin Perëndimor

Nga analiza jonë rezulton se pabarazia e të ardhurave prej punës është kontribues kryesor i shpërndarjes në të ardhurat e familjeve, por jo në shpërndarjen e drejtë të pasurisë në zotërim dhe mirëqenies. Kjo vërehet në rastin e zotërimit të pasurisë...

Fatkeqësitë natyrore dhe korrupsioni i monitoruar edhe nga shoqëria civile

Korrupsioni në rastet e fatkeqësive natyrore[1] është një problem shqetësues që po ndihet në drejtim të rëndimit të buxhetit të shtetit nga një barrë e madhe dhe me ndikim në drejtime të tjera, por me mënyrën dhe format...

Pragu i TVSH-së, politika e pamatur dhe sjellja e administratës ndikojnë në rritjen e bizneseve të vogla

Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) në Shqipëri, sipas statistikave tatimore në 2023 përmbledh brenda skemës 34,767 tatimpagues, nga te cilët 9,450 janë tatimpaguesë të regjistruar si biznes i vogël. Numri i tatimpaguesve me TVSH garantuan burimin kryesor të madh të...

Edhe njëherë për koston e korrupsionit dhe rifitimin e legjimitetit të jetës tonë

Matja e kostos së korrupsionit shpesh konsiderohet të jetë një pjesë e domosdoshme e përcaktimit të mënyrës se si të luftohet korrupsioni. Vështirësia e matjes qëndron te realiteti se si duhet të llogaritet sa më afër dëmit faktik për të...

Si ndikon politika fiskale e gabuar ndaj individit, bizneseve dhe tregut?

Argumenti kryesor lidhet me pergjigjen per dy drejtime kryesore: Si ndikon politika fiskale ne zgjedhjet e individeve, bizneseve ne lidhje me maredheniet e punes, kursimeve dhe investimeve Si ndikon nje ndryshim i ligjit ne maredheniet me sektoret e tjere Ne rastin...

Rritja e pagave të administratës publike vs. Motivimit për tu korruptuar

Qeveria po zbaton masa të reja për të lidhur kompensimin e punonjësve të saj me pajtueshmërinë për të trajtuar korrupsionin me një fokus të qartë: asnjë kompani apo person nuk është mbi ligjin. Kjo qasje e freskuar synon të parandalojë marrëdhëniet...

Treguesit e performancës për administratën publike, patronazhi politik dhe plani i veprimit i miratuar për të luftuar korrupsionin

Shqipëria prezantohet sot me një pasqyrë të kuadrit strategjik gjithëpërfshirës të Reformës se administratës publike, që është zbatuar që nga viti 2015. Kjo bazohet në pesë dokumente strategjike: 1. Strategjia ndërsektoriale e Reformës në Administratën Publike (RAP), 2. Strategji e...

Dixhitalizimi apo e-qeverisja dhe ndikimi te lufta ndaj korrupsionit

Një nga instrumentat për të rritur potencialet ndaj korrupsionit është e-qeverisja, apo ndryshe dixhitalizimi i shërbimeve publike. Për këtë mekanizëm është investuar mesatarisht çdo vit me 2% të vlerës së investimeve publike në 5-6 vitet e fundit. Sektori publik në vitet...

Në qendër të vëmendjes lobimi: Si mund t’i zbusim rreziqet e korrupsionit dhe kapjen e politikave?

ALTAX si një think tank, që tashmë është pjesë e grupeve të lidhura me Koalicionin UNCAC[1] fillojmë të mbrojmë para publikut shqiptar tema dhe kauza të tilla që lidhen me kontributet që organizatat e shoqërisë civile mund të...

error: