Tag - Meritokracia

Rritja e pagave të administratës publike vs. Motivimit për tu korruptuar

Qeveria po zbaton masa të reja për të lidhur kompensimin e punonjësve të saj me pajtueshmërinë për të trajtuar korrupsionin me një fokus të qartë: asnjë kompani apo person nuk është mbi ligjin. Kjo qasje e freskuar synon të parandalojë marrëdhëniet...

Treguesit e performancës për administratën publike, patronazhi politik dhe plani i veprimit i miratuar për të luftuar korrupsionin

Shqipëria prezantohet sot me një pasqyrë të kuadrit strategjik gjithëpërfshirës të Reformës se administratës publike, që është zbatuar që nga viti 2015. Kjo bazohet në pesë dokumente strategjike: 1. Strategjia ndërsektoriale e Reformës në Administratën Publike (RAP), 2. Strategji e...

Dixhitalizimi apo e-qeverisja dhe ndikimi te lufta ndaj korrupsionit

Një nga instrumentat për të rritur potencialet ndaj korrupsionit është e-qeverisja, apo ndryshe dixhitalizimi i shërbimeve publike. Për këtë mekanizëm është investuar mesatarisht çdo vit me 2% të vlerës së investimeve publike në 5-6 vitet e fundit. Sektori publik në vitet...

Rritja e pagave të sektorit publik ka boshllëk me realitetin

Madhësia dhe përbërja e shpenzimeve të faturës së pagave publike duhet të kishte gjeneruar debat për shumë çështje që përfshihen në këtë temë duke filluar me madhësinë e qeverisë, implikimet fiskale të shpenzimeve më të larta të pagave publike, ndikimin...

error: