Monthly Archives - September 2023

Demonetizimi i dytë brenda pak vitesh në Indi: Efekte dhe mësime

Kur u zbatua politika e demonetizimit (tërheqja e një monedhe, kartëmonedhe ose metali të çmuar nga përdorimi) në vitin 2016 në Indi i zuri në befasi të gjithë, përveç qeverisë dhe Bankës Qendrore (Banka e Rezervës së Indisë, RBI) [1].Qëllimi...

Investimet me kapital publik, borxhi dhe ndikimi në tregun monetar

Programet buxhetore për vitin 2023, në një kufizim të tyre të ndërlidhur me borxhin e lartë publik, ashtu si duket edhe në fillim të 6-mujorit të dytë 2023 (64.78% e PBB-së), megjithë efektetet zbutëse me të paktën 4% në ulje...

Çfarë kuptohet me vlerësimin e S&P për Shqipërinë në Shtator 2023?

Vlerësimi i kredisë sovrane është një matje e aftësisë së qeverisë për të shlyer borxhet e saj. Ashtu si rezultatet personale të kreditit, një vlerësim i lartë i kreditit tregon se një situatë financiare me rrezik të ulët krediti dhe...

Remitancat na tregojnë difektet e qeverisjeve, dje dhe sot

Në përgjithësi, kur merret parasysh ndikimi i flukseve të remitancave në ekonomi është e rëndësishme të mbahen parasysh efektet pozitive dhe krahas tyre edhe efektet negative që mbartin në kohë dërgesat e parave në formën e transfertave për konsumin bazë...

Emigrimi i bizneseve, një sinjal për politika të zgjuara dhe përgjegjshmëri

Migrimi i bizneseve është pjesë e lëvizjes së kapitalit aty ku rikthimi dhe kushtet e të bërit biznes janë apo perceptohen si më të mira. Bizneset në rolin e investitorit kanë një rol qendror në menaxhimin e kësaj lëvizje kapitale...

Censusi 2023 të ruajë integritetin për cilësi të rezultateve

Qëllimi i vetëm i regjistrimit të popullsisë dhe banesave 2023 në Shqipëri është të marrë parasysh çdo pjesëtar të popullsisë dhe pasurive të tyre. Kjo qasje nëse bëhet sipas përshkrimit të metodologjisë jep rezultate plotësisht të sakta. Megjithatë, nisur nga...

Vijojmë me anketimin e katërt në dy vite për konsultimin e publikut dhe pjesëmarrjen e tij në buxhetin vendor

ALTAX në kuadër të projektit MATRA "“Monitorimi publik përmes ndërveprimit qytetar” të mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës nën zhvillimin/politikën e jashtme holandeze pas hartimit të Pyetësorit të ri për tu përshtatur me kërkesat e vitit 2024...

Statistikat për punësimin dhe pagën mesatare në tremujorin e dytë 2023 në syrin e fiskalistit

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të dytë 2023, është 70.905 lekë, duke u rritur me 16,9 %, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar. Paga mesatare në sektorin publik është 82.207...

Bilanci i pagesave na tregon se ekonomia performon dobët dhe pse turizmi tregon shenja rritje

Në publikimin më të fundit të Bankës së Shqipërisë, në datën 11 Shtator mundemi të shikojmë një pamje më të qartësuar bilancin e pagesave të kryera për 6-mujorin e parë 2023. Këto pagesa përmbledhin transaksionet e qeverisë, bizneseve, organizatave dhe...

Sigurimi i detyrueshëm i banesave nga forcat madhore në një këndvështrim sipas syrit të fiskalistit

Sigurimi i pronës mund të japë një kontribut të rëndësishëm në menaxhimin e ndikimeve financiare prej rrezikut të tërmetit, megjithëse sigurimi i humbjeve nga tërmeti përballet me një sërë sfidash. Si rezultat, vende të ndryshme kanë bërë rregullimet publike të (ri)sigurimit...

error: