Tag - konsultim publik

Komente dhe sugjerime rreth tryezës së organizuar nga IDM mbi monitorimin e konsultimit publik

Ditën e djeshme, ALTAX në kuadër të partneritetit me rrjetin e organizatave civile mori pjesë në takimin e thirrur nga IDM Albania për një diskutim konsultues lidhur me Metodologjinë e Monitorimit për Procesin e Konsultimit Publik në Qeverisjen Qendrore,...

Vijojmë me anketimin e katërt në dy vite për konsultimin e publikut dhe pjesëmarrjen e tij në buxhetin vendor

ALTAX në kuadër të projektit MATRA "“Monitorimi publik përmes ndërveprimit qytetar” të mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës nën zhvillimin/politikën e jashtme holandeze pas hartimit të Pyetësorit të ri për tu përshtatur me kërkesat e vitit 2024...

VLORË: NDËRLIDHJE E STRATEGJIVE KOMBËTARE ME PROGRAMET DHE BUXHETIN VENDOR DHE ATË QENDROR

Qeveria shqiptare i ka dhënë përparësi shpenzimeve kapitale, të cilat mbahen në 5 përqind të PBB-së dhe kanë përshpejtuar përdorimin e PPP-ve. Me gjithë progresin e bërë, vlerësimi dhe përzgjedhja e projekteve të investimit vijon të mbetet e copëzuar në...

STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT NË GJIROKASTËR DHE PERFORMANCA SIPAS MUNDËSIVE DHE KAPACITETEVE PËR FINANCIM

Strategjia e Zhvillimit dhe mundësitë e buxhetit të Bashkisë dhe ato nga FSHZH dhe institucionet dhe donatorët nuk duket se do të përmbushin objektivat e përmbushjes në afate. Nga verifikimi i secilit nga 58   programet për arritjen e tyre na...

ELBASAN: BUJQËSIA SI SEKTORI INTEGRAL I LIDHUR ME MJEDISIN DHE TURIZMIN

Bujqësia përbën 39.9% të ekonomisë së Elbasanit dhe furnizon 2% të tregut shqiptar me drithëra dhe perime dhe 6% me fruta. Prodhimet bujqësore të Elbasanit plotësojnë deri në 100% të furnizimit te popullsisë brenda territorit të...

Ekspertët tanë propozojnë që projekt ligji i ri për financat vendore të ketë gjithpërfshirje dhe dialog ekspertësh

Gjatë monitorimit të procesit te konsultimit publik ne 5 bashki te vendit duket se Buxhetet vendore 2023 përshkruajnë zhvillimet vendore dhe politikën fiskale me të njëjtën frymë si buxheti 2022, ku mbizotëronte optimizmi dhe prezantimi i arritjeve, pa...

error: