Monthly Archives - April 2022

Ekonomia në flakë në Evropën Juglindore në 2022

Sipas, publikim,eve të të dhënave makroekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor, Instituti i Vjenës për Studimet Ekonomike Ndërkombëtare parashikon me ulje në projeksionet e llogaritura rreth Prodhimit të Brendshëm. Në një renditje të vendeve, sipas prognozës rezultojnë se lufta në...

Kreditimi për individët në 2021 dhe fillim viti 2022, rezervat e parave dhe indeksimi i pagave

Individët gjatë 2021 dhe dy muajve të parë të 2022 kanë  përfituar  financim me norma më të ulëta interesi për kreditë hipotekore në lekë, ndërkohë që normat e interesit për kreditë konsumatore  janë shfaqur të qëndrueshme për të dyja monedhat. Më...

Pesha e pabarabartë e taksave vendore, barra fiskale për qytetarin dhe diskutimi për norma progresive

Në një analizë depërtuese në përbërjen e strukturës së barrës tatimore vendore vërehet se taksa e ndikimit në insfrastrukturë përbën pothuajse 1/3 e barrës tatimore vendore për vitin 2021. Kjo barrë e kësaj takse është tregues i numrit të madh...

error: