Paketa e ndihmës për transportin në Francë

Paketa e ndihmës për transportin në Francë

Ndihma e jashtëzakonshme sapo është vënë në fuqi në Francë për të mbështetur kompanitë e transportit rrugor, të cilat janë prekur fuqishëm nga rritja e çmimeve të karburantit të shkaktuar nga lufta në Ukrainë.

Më konkretisht, kjo ka të bëjë me kompanitë e transportit rrugor për udhëtarë ose mallra, transportin mjekësor (përjashtuar taksitë) dhe tregtimin e kafshëve të gjalla.

Kushtet për marrjen e ndihmës

Për të përfituar nga ndihma, kompanitë nuk duhet të kenë borxhe të papaguara tatimore ose të sigurimeve shoqërore deri më 31 dhjetor 2019, përveç rasteve kur në datën e paraqitjes së kërkesës për ndihmë, këto borxhe janë shlyer ose mbulohen nga një plan shlyerjeje.

Sqarim: Nuk merren parasysh borxhet tatimore, shuma e të cilave është më e vogël ose e barabartë me 1,500 € ose ato që janë objekt, që nga 1 prilli 2022, i një mosmarrëveshjeje për të cilën nuk është marrë vendim përfundimtar. ndërhyri.

Automjetet qe përfitojnë nga ndihma janë ato që:

– i përkasin shoqërisë përfituese ose që janë marrë me qira nga kjo e fundit në bazë të një kontrate qiraje afatgjatë ose qiraje financiare;
– operohen në fakt nga shoqëria përfituese, sipas rastit, për transport ose për tregtimin e kafshëve të gjalla;
– janë në përputhje me kërkesat e rregulloreve që kanë të bëjnë me inspektimin teknik.

Shuma e ndihmës

Masa e ndihmës, e cila është fikse, varet nga sektori i veprimtarisë së shoqërisë dhe lloji i automjetit në fjalë.

Për kompanitë e transportit rrugor, shuma e ndihmës është e barabartë me shumën e produkteve të numrit të automjeteve për kategori të operuara nga kompania, shumëzuar me njësinë e shumës së ndihmës të fiksuar si më poshtë:

– 300 € për ambulancë, VSL ose mjet transportues për transportin rrugor të mallrave me GVW më të vogël se ose të barabartë me 3,5 ton;

– 400 € për mjet transportues për transportin rrugor të mallrave me GVW më të madhe se 3.5 ton dhe më pak se ose e barabartë me 7.5 ton;

– 550 € për rimorkio për transportin e mallrave me peshë më të madhe ose të barabartë me 12 ton, duke përjashtuar gjysmërimorkiot; më pak se 26 tonë;

– 750 € për automjet transportues për transportin rrugor të mallrave me GVW më të madhe ose të barabartë me 26 tonë;

– 1000 € për trajler;

– 1300€ për automjet traktor për transport rrugor të mallrave.

Për shoqëritë tregtare të kafshëve të gjalla, shuma e ndihmës është e barabartë me shumën e produkteve të numrit të automjeteve për kategori që kompania operon, shumëzuar me njësinë e shumës së ndihmës të caktuar si më poshtë:

– 400 € për mjet transportues rrugor me një GVW më e madhe se 3,5 ton dhe më pak se ose e barabartë me 7,5 ton;

– 550 € për rimorkio të transportit rrugor që peshon më shumë se ose baraz me 12 tonë, duke përjashtuar gjysmërimorkiot;

– 600 € për mjet transportues për transport rrugor me GVW më të madhe se 7.5 ton dhe më pak se ose e barabartë me 26 ton;

– 750 € për automjet transportues për transport rrugor me GVW më të madhe se 26 ton;

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: