Politika fiskale e re në Ballkanin Perëndimor në 2022

Politika fiskale e re në Ballkanin Perëndimor në 2022

Sipas përmbledhjes së përgatitur nga ekspertët tanë bazuar te publikimi online i PwC parashtron detajet e çdo mase të politikës tatimore të shpallur nga qeveritë e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor për vitin 2022.

Fillimisht paraqiten ndryshimet më të reja ligjore  (2021 – 2022) nga disa prej shteteve (Mali i Zi, Maqedoni e Veriut dhe Shqipëria) ku jepen detaje mbi të gjitha politikat tatimore që me gjasa ligjësohen apo janë ligjësuar edhe në legjislacionet fiskale dhe buxhetore të shteteve. Kjo përfshin konfirmimin e ndryshimeve të politikave të shpallura më parë dhe shpjegon se ku janë bërë ndryshime, nëse ka, pas konsultimeve mbi këto ndryshime.

Politikat e reformuara dhe ndryshuara për vitin 2022, por me efekte dhe pas 2022 mund të renditen si më poshtë:

Politika më e re dhe e thjeshtëzuar në Malin e Zi

Sipas planit të qeverisë malazeze “Evropa Tani”, është bërë një ndryshim i madh në ligjet tatimore:

Tani ekziston një normë e re progresive e tatimit mbi të ardhurat e korporatave;

Norma e tatimit në burim/fitim kapital është rritur;

Janë futur rregulla të reja të detajuara për çmimet e transfertave;

Dokumentacioni i transferimit të çmimit tani është i detyrueshëm;

Raportimi nga vendi në vend janë prezantuar;

Tani ka një normë të re progresive të tatimit mbi të ardhurat personale për pagat;

Për llojet e tjera të të ardhurave që i nënshtrohen tatimit mbi të ardhurat personale, norma tatimore është rritur;

Në përputhje me ndryshimet e fundit të Ligjit për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore nga 1 janari 2022, kontributet e sigurimeve shëndetësore hiqen si nga punëmarrësi ashtu edhe nga punëdhënësi (në total 10.8%).

Politika fiskale e re e Maqedonisë së Veriut

Që nga 1 janari 2023, norma tatimore e aplikueshme për fitimet kapitale nga shitja e letrave me vlerë dhe aksioneve të emetuara nga një fond investimi do të jetë:

15% nëse tatimpaguesi i ka në pronësi deri në një vit.

10% nëse tatimpaguesi i ka në pronësi për një periudhë prej një deri në dhjetë vjet.

0% nëse tatimpaguesi i ka në pronësi ato për një periudhë më të gjatë se dhjetë vjet.

Sipas ndryshimeve të fundit, nga 1 janari 2020 deri më 31 dhjetor 2022, norma e tatimit progresiv mbi të ardhurat individuale nuk do të zbatohet. Në vend të kësaj, një normë tatimore e sheshtë prej 10% do të zbatohet për të ardhurat e një individi nga puna, të ardhurat nga vetëpunësimi, të ardhurat nga honoraret dhe të drejtat e pronësisë industriale, të ardhurat nga shitja e produkteve të veta bujqësore, të ardhurat nga qiraja, të ardhurat nga kapitali, fitimet kapitale dhe sigurimet. të ardhurat, si dhe të ardhurat e tjera të tatueshme që nuk janë kategorizuar veçmas në legjislacion. Norma e tatimit mbi fitimet e realizuara nga lojërat e fatit do të jetë 15%.

Tatimi i interesit për depozitat me afat dhe fitimet kapitale nga shitja e letrave me vlerë dhe aksioneve të liruara nga fondet e investimeve shtyhet deri më 1 janar 2023.

Gjithashtu, sipas ndryshimeve të reja në ligjin për Tatimin mbi të Ardhurat Korporative (TAK), 10% tatim është e pagueshme në rast se rezervat e rivlerësimit të aktiveve materiale dhe jo-materiale transferohen në fitimin e akumuluar. Baza tatimore është shuma e transferuar në fitimin e akumuluar minus amortizimin e vlerës së rivlerësuar të aktiveve nga 1 janari 2019 deri në datën e fshirjes ose nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve. TAK paguhet me anë të paraqitjes së një deklarate specifike të TAK nga tatimpaguesi.

Politika e re fiskale në Shqipëri

Qeveria shqiptare vendosi rritjen e pagës minimale mujore në 32 000 lekë nga 30 000 lekë që ishte paga minimale. Paga e re minimale do të hyjë në fuqi nga 1 prilli 2022. Pas rritjes së pagës minimale, Këshilli i Ministrave përditësoi edhe normat e tatimit mbi të ardhurat, si më poshtë:

Pagat deri në 40 mijë lekë nuk do të tatohen për tatimin mbi të ardhurat.

Për pagat nga 40 001 deri në 50 000 lekë, tatimi mbi të ardhurat do të jetë 6,5% për shumën mbi 30 000 lekë.

Për pagat mbi 50 000 lekë tatimi mbi të ardhurat do të jetë 13% për shumën mbi 30 000 deri në 200 000 lekë.

Për pagat mbi 200 000 lekë norma e aplikueshme e tatimit mbi të ardhurat do të jetë 23% për shumën mbi 200 000 lekë dhe 22 100 lekë.

 Ndryshime të tjera të rëndësishme gjenden në përmbledhjen mbi sistemet ligjore fiskale, 2022.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: