Overdraftet Vs. Huatë/Kreditë me afat

Overdraftet Vs. Huatë/Kreditë me afat

Çdo biznes ka nevojat dhe kërkesat e veta për financim dhe mund të kërkojë zgjidhje të ndryshme financimi si hua overdraft ose kredi me afat. Edhe institucionet financiare që ofrojnë këto fonde kanë kriteret e tyre të përcaktuara, shumat e financimit, termat dhe kushtet. Prandaj, individët dhe bizneset e vogla që kërkojnë të huazojnë para nga huadhënësit mund të shkojnë për overdrafte ose kredi me afat.

Dallimet midis kredisë si overdraft dhe huasë me afat

Kushtet  Overdrafti Kredi/Hua me afat
Kolateral Nuk kërkohet asnjë garanci ose kolateral Mund të jetë edhe e siguruar edhe e pasiguruar
Procesi marrjes Mund të përfitohet lehtësisht, pasi nuk kërkon shumë dokumente dhe shuma është lehtësisht e disponueshme. Është një proces njëhershëm. Kërkohet dokumentacion minimal dhe disbursimi është i lehtë
Përdorimi Është një mjet kredie i mirë për përmbushjen e kërkesave për kapital qarkullues, si: paga, pagesa faturash etj., si fonde emergjence. Është një kapital i huazuar dhe mund të përdoret për zgjerimin e bizneseve si blerje makinerish, ndërtimi, ndërtimi, pagesa e borxheve, si dhe mund të përdoret për kërkesat e kapitalit qarkullues si pagesat e faturave etj.
Shtrirja e interesit Interesi ngarkohet mbi shumën që përdoret, jo në të gjithë shumën. Interesi ngarkohet në të gjithë shumën e marrë hua, pavarësisht nëse përdoret apo jo, derisa shuma të shlyhet.
Leverdia Interesi është fiks, jo i luhatshëm. Interesi llogaritet çdo muaj.

Për të dalluar dhe analizuar më shumë se kush janë opsionet më të përshtatshme ju duhet të bëni edhe një verifikim të elementëve pro dhe kundër secilit nga opsionet e kreditimit

a. Së pari le të shikojmë, se cilat janë të mirat dhe të këqijat e një kredie?

Pro

Fondet mund të miratohen shpejt – shpesh brenda 24 orëve

Pagesat mujore janë fikse, duke e bërë më të lehtë buxhetimin

Ju mund të zgjidhni afatin e shlyerjes, zakonisht deri në pesë vjet, por ndonjëherë më gjatë, duke e bërë atë një opsion të mirë për huamarrje afatgjatë

Normat e interesit mund të jenë konkurruese, veçanërisht për shumat e huasë prej 7,500 £ ose më shumë

Zakonisht mund të huazoni një shumë më të madhe parash sesa mundeni përmes një mbitërheqjeje.

Kundër

Pagesat nuk janë fleksibël, kështu që nëse ju mungojnë rregullisht pagesat mujore, kjo mund të ndikojë negativisht në raportin tuaj të kreditit

Nëse jeni duke kërkuar të huazoni vetëm një shumë relativisht të vogël, të themi 200 mijë Lekë, normat e interesit mund të jenë shumë më të larta se në shumat prej 2 milionë lekë ose më shumë

Disa kredi janë të siguruara ndaj shtëpisë tuaj, duke vënë në rrezik çatinë mbi kokë nëse nuk mund të vazhdoni me shlyerjet

Mund të ketë tarifa të shtrenjta për shlyerjen e parakohshme.

 

b. Së dyti le të shikojmë, se cilat janë të mirat dhe të këqijat e Overdraftit

Pro

Pagesat janë fleksibël

Ju keni mundësinë për të rritur, ulur ose anuluar overdraftin tuaj në çdo kohë

Nuk ka afat shlyerjeje – ju mund ta ktheni shumën e marrë hua sipas dëshirës dhe kur dëshironi

Ju mund të futni dhe të hiqni overdraftin tuaj sipas nevojës.

Kundër

Normat e interesit mund të jenë të larta, duke e bërë atë një mënyrë të kushtueshme për të marrë hua

Kufijtë e huamarrjes janë shumë më të ulëta se sa me një kredi

Banka juaj mund të zvogëlojë kufirin ose të anulojë overdraftin tuaj në çdo kohë

Meqenëse nuk ka afat shlyerjeje, mund të jetë e lehtë të qëndroni në pozita kreditimi me overdrafte përgjithmonë.

Në një mendim final, mund të themi se asnjëra nga format e kreditimit të biznesit apo konsumit tuaj nuk mund të konsiderohet si më e favorizuar se tjetra, përveçatyre procedurave të shpejta dhe më pak të lodhshme për përfitimin e kreditimit. Në vend të kësaj, secili që ka nevojë për likujditete duhet të vendosë, se cili opsion është më i përshtatshëm për kërkesat e tij. Nëse jeni duke kërkuar për një zgjidhje afatshkurtër për të përmbushur disa nevoja urgjente financiare, mund të zgjidhni një overdraft. Sidoqoftë, nëse biznesi juaj ka nevojë për fonde të konsiderueshme, financimi i biznesit nëpërmjet kredisë me afat është mënyra për të përfituar!

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: