Si ta shmangim tatimin për të ardhurat individuale nga puna?

Si ta shmangim tatimin për të ardhurat individuale nga puna?

Detyrimi ligjor nuk e përjashton të ardhurën nga puna, sipas destinimit të saj si më poshtë.

Të ardhura të tatueshme për qëllim të tatimit mbi të ardhurat personale, janë kategoritë e të ardhurave të mëposhtme:

  • Pagat dhe shpërblimet e tjera në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës (të ardhurat nga punësimi). Në këtë kategori të ardhurash përfshihen si pagat, ashtu edhe shpërblime të tjera në vlerë që lidhen me punësimin aktual të individit.

Në të ardhura nga pagat përfshihet paga bazë si dhe të gjitha shtesat mbi pagën bazë që kanë karakter të përhershëm si shtesat për vjetërsi, vështirësi, largësi vendbanimi, natyrë të veçantë pune apo shërbimi, si dhe shtesa të tjera page e shpërblimi të bëra me akte të tjera ligjore e nënligjore.

Termi “shpërblime të tjera” përfshin të gjitha të ardhurat apo shpërblimet që përfitohen nga rezultatet e punës në vendin e punësimit aktual të individit.

Në këtë kategori bëjnë pjesë të ardhurat që merr individi në formë shpërblimi nga fondi i veçantë, apo nga fonde të krijuara me akte të ndryshme ligjore apo statutore të shoqërive, si pagë e 13-të, apo pagesa të ndryshme të kësaj natyre[1].

Nëse duam të bëjmë shmangie të tatimit për pagën në këmbim të një tatimi më të ulët mundet të zgjedhim, që:

  • Këto të ardhura mund të konsiderohen nga paguesi i tyre (punëdhënësi), si një shërbim i kryer një herë në vit nga individi dhe i mban tatim në burim, duke shmangur në këtë rast vlerën e kontributeve të sigurimeve shëndetësore dhe 7-8% më pak tatim mbi të ardhurën bruto;
  • Nëse individi përfitues është deklarues i të ardhurave vjetore (pra llogarit dhe deklaron për gjithë të ardhurat vjetore), atëherë këto të ardhura që përfiton si bonus mund ti deklarojë si shpenzime që ka kryer për shëndetin, apo për kurset dhe edukimin e fëmijëve, për fonde pensioni vullnetar, apo si një shpërblim për rast sëmundje/fatkeqësi[2].

[1] Përjashtohen  nga  tatimi  mbi  të  ardhurat  personale,  të  ardhurat  nga  pagat  dhe shpërblimet  për  marrëdheniet  e  punës  të  zyrtarëve  të  konsullatave,  diplomatëve,  ose funksionareve të ngjashëm të vendeve të tjera, si dhe të organizatave ndërkombëtare të cilët, gjatë  kryerjes  së  funksioneve  të  tyre  zyrtare  në  Republikën  e  Shqipërisë,  në  përputhje  me konventat  apo  marrëveshjet  ndërkombëtare  të  nënshkruara,  ose  të  pranuara  nga  Republika  e Shqipërisë apo Qeveria Shqiptare, kanë statusin e diplomatit. Nuk do të përfitojnë të drejtën e këtij  përjashtimi  individët,  shqiptare  apo  të  huaj,  të  cilët  mund  të  jenë  të  punësuar  në  këto organizata apo organizma, por nuk kanë statusin e diplomatit.

[2] shpërblimet  e  dhëna  nga punëdhënësi  të  punësuarve  për  raste  sëmundjesh  apo  fatkeqësish,  por  masa  e  shpërblimit  që përjashtohet  nga  tatimi  nuk  duhet  të  kalojë  20%  të  të  ardhurave  vjetore  nga  punësimi  të punonjësit përfitues të shpërblimit

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: