Tag - 2016

Performanca e buxhetit shqiptar 1996 – 2016

Në analizën e treguesve kryesorë buxhetorë të të ardhurave dhe shpenzimeve për gjithë periudhën 1996-2016 zgjerimi i PBB-së është me 3.3 herë. Inflacioni për gjithë periudhën është brenda normës së pranuar nga Banka e Shqipërisë (nën 3 %). Ndërsa, të ardhurat...

Punësimi dhe investimet kapitale në Shqipëri, 2016

Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave për vitin 2015, tregu i punës në Shqipëri përfshin 37.6 për qind të popullsisë gjithsej që banon aktualisht si rezidente në vend. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15-64 vjeç...

error: