Tag - deficiti buxhetor

Performanca ekonomike dhe fiskale në Ballkanin Perëndimor, 2021 – 2023

Në vitin 2023, popullsia e Ballkanit Perëndimor (BP6) është 16.98 milionë banorë nga 17.34 milionë banorë dy vite më parë, me një pakësim prej 2.1% ( 360.000 persona).Pakësimi më i madh ndihet në Serbi me 220.000 individë më pak, në...

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Maqedonisë së Veriut

Rritja ekonomike ka qenë e fortë në fillim të vitit 2023, por vjen pas një rritje ekonomike të ngadalësuar në vitin 2022 për shkak të konsumit privat më të dobët dhe një zvarritjeje më të madhe nga eksportet neto

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Kosovës, 2023

Ekonomia e Kosovës ka vazhduar të performojë mirë, përkundër mjedisit të jashtëm sfidues. Rritja reale e PBB-së u ngadalësua në 3.3 për qind në vitin 2023, mes rritjes së ulët në partnerët kryesorë tregtarë dhe vendet ku banon diaspora. Kërkesa...

Balanca primare, vlerësimi i agjensive të kreditit dhe qëndrueshmëria afatgjatë

Sipas përcaktimit që prezantohet nga OECD[1] për bilancin primar të qeverisë sqarimi më i përshtatshëm është që “Bilanci primar është diferenca midis shumës së të ardhurave që mbledh një qeveri dhe shumës që shpenzon për ofrimin e të...

Performanca e buxhetit shqiptar 1996 – 2016

Në analizën e treguesve kryesorë buxhetorë të të ardhurave dhe shpenzimeve për gjithë periudhën 1996-2016 zgjerimi i PBB-së është me 3.3 herë. Inflacioni për gjithë periudhën është brenda normës së pranuar nga Banka e Shqipërisë (nën 3 %). Ndërsa, të...

error: