Tag - te ardhurat

Performanca ekonomike dhe fiskale në Ballkanin Perëndimor, 2021 – 2023

Në vitin 2023, popullsia e Ballkanit Perëndimor (BP6) është 16.98 milionë banorë nga 17.34 milionë banorë dy vite më parë, me një pakësim prej 2.1% ( 360.000 persona).Pakësimi më i madh ndihet në Serbi me 220.000 individë më pak, në...

Studimi i ri i ALTAX: Pse nuk tatohet fluksi i parasë?

Në analizën për temën delikate të tatimit mbi kapitalin, një vëmendje e posaçme i kërkohet gjithë politikëbërësve dhe komunitetit të investitorëve nisur nga faza aktuale dhe e ardhme e zhvillimit të kapitalit dhe investimeve. Përgjigja e menjëhershme e pyetjes së

Buxheti 11 mujor 2023 si thikë me dy tehe

Buxheti i shtetit për 11-mujorin 2023 rezulton me suficit[1] dhe ky realitet tregon në pamje të parë se financat e qeverisë po menaxhohen në mënyrë efektive. Kjo tepricë buxhetore vjen nga të ardhurat e realizuara në nivelin e...

Vështrimi civil me dibranët për rritjen e dialogut deliberativ për buxhetin dhe adresimin e qasjeve

Buxheti vendor 2024, i cili hartohet si çdo vit duke u bazuar te të ardhurat nga paratë publike, përcakton projektet dhe shërbimet që do t'u ofrohen qytetarëve dhe bizneseve vendore. Shpenzimet në vitin 2023 janë ndarë kryesisht për transferta sociale (56%)....

Rishikimi i buxhetit duhet të përmbante vëmendje sociale

Rishikimet e buxhetit të të ardhurave dhe shpenzimeve në mes të vitit janë pjesë e një cikli më të shpeshtë të rishikimit financiar për të siguruar që paratë të shpenzohen në mënyrë strategjike dhe për të analizuar dhe përshtatur alokimet...

Rishikimi i buxhetit në mes të vitit është gjithmonë një praktikë e mirë, por duhet transparencë dhe llogaridhënie

Rishikimet e buxhetit mund të jenë të nevojshme nëse shpenzimet e planifikuara ndryshojnë nga buxheti origjinal. Arsyet për rishikimin e një buxheti përfshijnë rritje (ose ulje) në shumat e financimit ose rialokimin e fondeve të buxhetuara midis kategorive të ndryshme...

Renta minerare e kromit ka ulur kontributin në buxhetin e shtetit për tre vitet e fundit

Sipas ndryshimit të bërë në Dhjetor 2020[1] të Ligjit “Për taksat kombëtare”[2] “Në rastin e shitjes së mineralit të grupit të parë (I), “Mineralet metalike”, ku përfshihet kromi dhe bakri për përpunim brenda vendit, nga nxjerrësi te...

6 mujori parë 2023, mungon analiza e përgjegjshme e financave publike

Te ardhurat e mbledhura nga buxheti i shtetit janë 319.9 miliard lekë me tejkalim nga programi 13.8 miliard lekë. Të ardhurat e mbledhura nga doganat dhe tatimet arrijnë 270.6 miliard lekë. Të ardhurat nga kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore...

MOMENTET KRYESORE – BUXHETI FAKTIK 2021 DHE PBA 2021 – 2023 I BASHKISË ELABASAN

Buxheti i vitit 2021 dhe PBA 2021 – 2023 u miratuan në 24.12.2020. Buxheti faktik i vitit 2021 u miratuan në datë 04.03.2021. Por, përveç vendimit nuk munden të gjenden dot përmbajtja e plotë e relacioneve sqaruese. Këtë qasje ky projekt...

error: