Tag - llogaridhenie

Rishikimi i buxhetit duhet të përmbante vëmendje sociale

Rishikimet e buxhetit të të ardhurave dhe shpenzimeve në mes të vitit janë pjesë e një cikli më të shpeshtë të rishikimit financiar për të siguruar që paratë të shpenzohen në mënyrë strategjike dhe për të analizuar dhe përshtatur alokimet...

Politikanët në kapitalizëm, qytetarët në socializëm

Në një ekonomi kapitaliste, qeveria vepron si një organ rregullator dhe plotësues. Ndërsa, në një ekonomi socialiste, qeveria luan një rol gjithëpërfshirës në pothuajse të gjitha aktivitetet ekonomike, si prodhimi, shpërndarja dhe konsumi i një vendi. Këto janë përgjegjësi dhe...

GJIROKASTËR: PUNËSIMI VENDOR DHE INTEGRIMI I TË RINJVE NË TREGUN E PUNËS

Sipas të dhënave statistikore të faqes online të INSTAT, argumentohet fakti kombëtar se: Papunësia në Gjirokastër tregon rritje në vitin 2021 krahasuar me periudha të mëparshme. Niveli i papunësisë në rang kombëtar është 11.4% në fund të vitit 2021, si një...

Listimi i Shqipërisë si juridiksion tatimor jo bashkëpunues dhe llogaridhënia e munguar mbi përgjegjshmërinë e lidershipit fiskal

BE-ja punon për të promovuar dhe forcuar mekanizmat e qeverisjes së mirë tatimore, taksimin e drejtë dhe transparencën globale tatimore, me qëllim që të trajtohet mashtrimi, evazioni dhe shmangia tatimore. Duke pasur parasysh natyrën globale të konkurrencës së pandershme tatimore, kjo...

error: