Tag - buxheti i shtetit

Buxheti 11 mujor 2023 si thikë me dy tehe

Buxheti i shtetit për 11-mujorin 2023 rezulton me suficit[1] dhe ky realitet tregon në pamje të parë se financat e qeverisë po menaxhohen në mënyrë efektive. Kjo tepricë buxhetore vjen nga të ardhurat e realizuara në nivelin e...

Rishikimi i buxhetit në mes të vitit është gjithmonë një praktikë e mirë, por duhet transparencë dhe llogaridhënie

Rishikimet e buxhetit mund të jenë të nevojshme nëse shpenzimet e planifikuara ndryshojnë nga buxheti origjinal. Arsyet për rishikimin e një buxheti përfshijnë rritje (ose ulje) në shumat e financimit ose rialokimin e fondeve të buxhetuara midis kategorive të ndryshme...

Pensionet private në zbutjen e pasojave negative të plakjes së popullsisë dhe lehtësimit të buxhetit

Versionet politike të koordinuara mbi bazën e interesave janë ato që vlejnë për të arritur rezultat në rastin e promovimit të një veprimi mbështetës. Megjithëse propozime të ndryshme politikash janë mbrojtur ose miratuar nga qeveritë dhe grupe interesi në një...

error: