Regjistrimi i bizneseve të huaja në shqipëri

Regjistrimi i bizneseve të huaja në shqipëri

Referenca ligjore për procedurën e regjistrimit ne regjistrin tregtar janë:

– Ligji Nr. 9723, datë: 03.05.2007, “Për qendrën kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar;
– Ligji Nr. 9901, datë: 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar.

Këshilla paraprake

Bizneset e huaja duhet të konsiderojnë paraprakisht në vendin e rezidencës, se cili ent është përgjegjës për lëshimin e dokumenteve të mëposhtëm:

1) Çertifikata e regjistrimit që vërteton regjistrimin e shoqërisë së huaj në shtetin e huaj.

2) Dokumenti që provon që shoqëria nuk është në proces falimentimi apo likuidimi, ose nuk është e falimentuar apo likuiduar/regjistruar në shtetin e huaj.

3) Bilancin financiar te shoqërisë se huaj nëse do te hape një shoqëri bije ne Shqipëri.

Regjistrimi i një shoqëri Aksionare me ofertë private

Për regjistrimin fillestar të shoqërisë aksionare, përveç sa parashikohet në Ligjin “Për QKB”, janë të detyrueshme këto të dhëna:

 • Vlera e kapitalit themeltar të nënshkruar dhe pjesa e paguar
 • Numri dhe forma e aksioneve të nënshkruara
 • Vlera nominale e secilit aksion
 • Numri i aksioneve të nënshkruara nga secili aksioner
 • Vlera dhe lloji i kontributit të secilit aksioner, si dhe pjesa e paguar prej secilit
 • Kushtet e veçanta, që kufizojnë transferimin e aksioneve (nëse ka); nëse ka kategori të ndryshme aksionesh, njoftohen të dhënat e shkronjave “c”, “dh” të këtij neni për secilën kategori aksionesh, si dhe të drejtat që lidhen me to
 • Procedurat për konvertimin e formës së aksioneve, nëse parashikohet në statut; vlera totale ose një parashikim i kostove të veçanta në ngarkim të shoqërisë për procedurat e themelimit;
 • Përparësitë që u njihen personave, që kanë marrë pjesë në themelimin e shoqërisë apo në transaksione të veçanta, që lidhen me fillimin e veprimtarisë ekonomike (nëse ka)
 • Të dhënat e identifikimit të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës dhe ekspertit kontabël të autorizuar, si dhe afati i emërimit të tyre
 • Numri i anëtarëve të organeve drejtuese
 • Procedurat e emërimit të anëtarëve të organeve drejtuese, nëse ndryshojnë nga parashikimet ligjore (neni 36).

Shoqëria aksionare me ofertë private nuk mund të ketë një kapital më të vogël se 3 500 000 lekë (neni 107 i ligjit 9901/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar me ligjin Nr.10475/2011.

Dokumentacioni shoqërues

– Akti i themelimit dhe Statuti, nëse janë hartuar si dy dokumente të veçanta.

-Aktet e emërimit të organeve të shoqërisë, nëse nuk përfshihen në aktet e mësipërme.

– Aktet e tjera të nevojshme për themelimin, sipas legjislacionit në fuqi.

– Dokumeti i identifikimit të përfaqesuesit ligjor të shoqërisë (nëse ai është aplikanti).

– Dokumentet e identifikimit të aksionarëve, nëse të dhënat e tyre nuk përcaktohen në akte.

– Dokumentet e identifikimit të anëtarëve të organeve drejtuese, nëse të dhënat e tyre nuk përcaktohen në akte.

– nëse aplikanti është i ndryshëm nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë, duhet të depozitohet Akti i përfaqësimit.

– Dokumenti bankar që vërteton shlyerjen e kontributit në para.

Kujdes!
– Aksionet e nënshkruara me kontribut në para, duhet të shlyhen përpara regjistrimit të shoqërisë, të paktën në ¼ e vlerës së tyre. Kur aksionarët japin kontribute në natyrë, këto kontribute duhet të vlerësohen përpara regjistrimit të shoqërisë nga një apo disa ekspertë të caktuar nga gjykata përkatëse dhe Aksionet e nënshkruara me kontribut në natyrë duhet të kalohen tërësisht përpara regjistrimit;

– Kur ortaku i shoqërisë është person juridik i huaj, sipas nenit 29 të ligjit “Për QKB”, përveç dokumenteve të kërkuara sipas llojit të subjektit, aplikimit për regjistrim fillestar i bashkëngjiten edhe dokumentet e përcaktuara në shkronjat a, b, c dhe d të pikës 5 të nenit 28 të këtij ligji, për personin juridik të huaj, konkretisht:

– Akti i themelimit e statuti i shoqërisë së huaj, kur këto janë dy dokumente të veçanta apo, në mungesë,  aktin ekuivalent të krijimit, sipas legjislacionit të huaj, si dhe tekstin e plotë të tyre me ndryshimet  e mëpasshme;

– Dokumentacioni, që vërteton regjistrimin e shoqërisë së huaj në juridiksionin e huaj;

– Dokumentacioni, që vërteton gjendjen aktuale të shoqërisë së huaj, të lëshuar brenda një afati jo më shumë se 90 ditë nga data e aplikimit, me të dhënat e regjistrimit dhe të përfaqësimit, përfshirë informacionin nëse është në proces likuidimi apo falimentimi;

– Vendimin ose aktet e tjera të organit përkatës të shoqërisë së huaj, sipas legjislacionit të huaj,  për krijimin e shoqërisë me përgjegjësi te kufizuar në Shqipëri.

Pas miratimit të regjistrimit, bashkë me gjenerimin e NUIS (NIPT), regjistrimi është bërë automatikisht në:

– Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve;

– Sigurime shoqërore;

– Sigurime shëndetësore;

– Inspektorati i punës

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply

error: