Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash

Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash

Në tabelën më poshtë do të pasqyrojmë taksat, tatimet dhe tarifat që duhet të përballojë si kosto fiskale një zhvillues/sipërmarrje ndërtimi, si për administratën qendrore, po ashtu edhe për atë vendore.

Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash

Emërtimi Zbatimi/Aplikimi Afati deklarimit dhe pagesës Adresa ku raportohet dhe paguhet
Taksa dhe tarifa vendore 
Taksa e truallit Aplikohet mbi sipërfaqen e truallit 20 lekë/ m² 1 here ne vit me njoftim nga DTTV DTTV
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja Aplikohet mbi vlerën e investiumit x 4%- 8% Me nxjerrjen e njoftimit të pagesës Në Bankë/ DTTV
Tarifa e pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit Për çdo kantier ndërtimi është 345.000 Lekë/vit brenda datës 20 Prill UK
Tarifa për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi Për leje ndërtimi është 1% e vlerës së investimit

 

Me nxjerrjen e njoftimit të pagesës tek e-albania Në Bankë/ DTTV
Tarifa për shqyrtimin e kërkesave për leje
zhvillimi
 

Për leje zhvillimi, infrastrukture dhe ndërtimi me 10 lekë/ m²

Me nxjerrjen e njoftimit të pagesës tek e-albania Në Bankë/ DTTV
Taksat qendrore – Procesi i ndërtimit
Tatim i vleres se shtuar Mbi vleren e tatueshme te situacionit x 20% Çdo muaj Në bankë/ e-albania
Tatim fitimi Mbi rezultatin financiar me fitim x 15% Cdo tre-mujor Në bankë/ e-albania
Tatim ne burim Mbi vleren bruto te pagesave per sherbime te individeve te paregjistruar x 15% Muajin kur lind si detyrim Në bankë/ e-albania
Tatim mbi pagen Mbi shumen e pages mujore ( x 13% per paga 40-200 mije; x 23% per paga mbi 200 mije +22.100 Lekë) Çdo muaj Në bankë/ e-albania
Taksat qendrore – Procesi i shitje
Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme Shoqëritë investitore nuk paguajnë 15%. n/a n/a
Tatim fitimi Mbi rezultatin financiar me fitim x 15% Cdo tre-mujor Në bankë/ e-albania
Tatim ne burim Mbi vleren bruto te pagesave per sherbime te individeve te paregjistruar x 15% Muajin kur lind si detyrim Në bankë/ e-albania
Tatim mbi pagen Mbi shumen e pages mujore ( x 13% per paga 40-200 mije; x 23% per paga mbi 200 mije +22.100 Lekë) Çdo muaj Në bankë/ e-albania
Shoqëria aplikuese për leje ndërtimi me sipërfaqe > 2 000 m² x 3%  të sipërfaqes funksionale kalon pronësi Bashkisë Tiranë Me mbarimin e ndërtimit Kontrate me Drejtorine Juridike dhe te Aseteve
Shfrytëzimi pasurisë – Siperfaqeve te ndertuara ne pronesi te ndertuesit
Tatim mbi pasurine x 0,2% e vlerës së tregut për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike Nje here ne vit Në bankë/ e-albania

Ligji Nr.9632, datë 30.10.2006, Neni 23/1

 Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore

Per aplikuesit per leje ndertimi. llogaritja e tarifës së pastrimit do të fillojë me zbardhjen e lejes së ndërtimit deri në momentin e paraqitjes se kërkesës për leje shfrytëzimi pranë Bashkisë dhe ajo ndryshon ne varesi te bashkise

Ujësjellës – Kanalizime

 Vlera e investimit llogaritet sipas kostos mesatare tё ndërtimit tё banesave tё miratuar nga Enti Kombёtar i Banesave ose nga preventivi i investimit tё paraqitur nga shoqeria

Neni 19 i Ligjit nr. 28/2018 “Për  strehimin social”

Biznes me xhiro mbi 14 milionë lekë/vit, me seli në Tiranë

 

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: