Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash

Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash

Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash

Emërtimi Zbatimi/Aplikimi Afati deklarimit dhe pagesës Adresa ku raportohet dhe paguhet
Taksa dhe tarifa vendore 
Taksa e truallit Aplikohet mbi sipërfaqen e truallit 20 lekë/ m² 1 here ne vit me njoftim nga DTTV DTTV
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja Aplikohet mbi vlerën e investiumit x 4%- 8% Me nxjerrjen e njoftimit të pagesës Në Bankë/ DTTV
Tarifa e pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit Për çdo kantier ndërtimi është 345.000 Lekë/vit brenda datës 20 Prill UK
Tarifa për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi Për leje ndërtimi është 1% e vlerës së investimit

 

Me nxjerrjen e njoftimit të pagesës tek e-albania Në Bankë/ DTTV
Tarifa për shqyrtimin e kërkesave për leje
zhvillimi
 

Për leje zhvillimi, infrastrukture dhe ndërtimi me 10 lekë/ m²

Me nxjerrjen e njoftimit të pagesës tek e-albania Në Bankë/ DTTV
Taksat qendrore – Procesi i ndërtimit
Tatim i vleres se shtuar Mbi vleren e tatueshme te situacionit x 20% Çdo muaj Në bankë/ e-albania
Tatim fitimi Mbi rezultatin financiar me fitim x 15% Cdo tre-mujor Në bankë/ e-albania
Tatim ne burim Mbi vleren bruto te pagesave per sherbime te individeve te paregjistruar x 15% Muajin kur lind si detyrim Në bankë/ e-albania
Tatim mbi pagen Mbi shumen e pages mujore sipas fashave x 13% per paga 30-150 mije dhe x 23% per paga mbi 150 mije +15.600 Lekë Çdo muaj Në bankë/ e-albania
Taksat qendrore – Procesi i shitje
Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme Shoqëritë investitore nuk paguajnë 15%. n/a n/a
Tatim fitimi Mbi rezultatin financiar me fitim x 15% Cdo tre-mujor Në bankë/ e-albania
Tatim ne burim Mbi vleren bruto te pagesave per sherbime te individeve te paregjistruar x 15% Muajin kur lind si detyrim Në bankë/ e-albania
Tatim mbi pagen Mbi shumen e pages mujore sipas fashave x 13% per paga 30-150 mije dhe x 23% per paga mbi 150 mije +15.600 Lekë Çdo muaj Në bankë/ e-albania
Shoqëria aplikuese për leje ndërtimi me sipërfaqe > 2 000 m² x 3%  të sipërfaqes funksionale kalon pronësi Bashkisë Tiranë Me mbarimin e ndërtimit Kontrate me Drejtorine Juridike dhe te Aseteve
Shfrytëzimi pasurisë – Siperfaqeve te ndertuara ne pronesi te ndertuesit
Tatim mbi pasurine x 0,2% e vlerës së tregut për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike Nje here ne vit Në bankë/ e-albania

 

1Ligji Nr.9632, datë 30.10.2006, Neni 23/1

2 Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore

3Per aplikuesit per leje ndertimi. llogaritja e tarifës së pastrimit do të fillojë me zbardhjen e lejes së ndërtimit deri në momentin e paraqitjes se kërkesës për leje shfrytëzimi pranë Bashkisë dhe ajo ndryshon ne varesi te bashkise

4Ujësjellës – Kanalizime

5 Vlera e investimit llogaritet sipas kostos mesatare tё ndërtimit tё banesave tё miratuar nga Enti Kombёtar i Banesave ose nga preventivi i investimit tё paraqitur nga shoqeria

6Neni 19 i Ligjit nr. 28/2018 “Për  strehimin social”

 

 

Biznes me xhiro mbi 14 milionë lekë/vit, me seli në Tiranë

 

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *