Tag - dokumentat

Regjistrimi, dokumentet, deklarimi, tatimet dhe çregjistrimi i OJF

Çfarë statusi ligjor mund të zgjedh për regjistrimin e OJF?  Ekzistojnë tri forma të organizimit të një OJQ-je: Shoqata, Fondacioni dhe Qendra. Dokumentacioni që pregatitin dhe depozitojnë OJF për regjistrimin e tyre? Bazuar në ligjin nr.8788, datë 7.5.2001 “Për organizatat jofitimprurëse”, dokumentet kryesore...

error: