Edukim Online

Edukim Online
_

Kontratat në avancë (të ardhme) dhe disa sqarime për funksionimin e tyre

Kontratat në avancë (Forward) janë një mjet efektiv për të menaxhuar rreziqet në tregtimin e mallrave dhe valutës. Ato u ofrojnë bizneseve siguri çmimi, personalizim dhe fleksibilitet.  Çfarë është një kontratë në avancë (e ardhshme) për eksportuesin? Një kontratë e ardhshme është...

Problemet e sektorit të shërbimeve dhe adresimi i tyre

Përveç problemeve me mungesën dhe cilësinë e shërbime prej personelit, burimeve të pamjaftueshme financiare dhe mjeteve të besueshme të menaxhimit për të shfrytëzuar mundësitë e suksesit, mungesës së përvojës në menaxhimin e operacioneve të biznesit me konkurencën e brendshme dhe...

Si regjistrohet granti i përfituar për zhvillimin e një aktivi afatgjatë nga biznesi?

Në përgjigje të pyetjes që ka dalë si një rast për sqarim në lidhje me zbatimin e standarteve kombëtare të kontabilitetit dhe qartësimin e tyre nëpërmjet referimit në Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) një përgjigje e përshtatur për pyetjen...

Trashëgimia dhe dhurimi, çfarë tatohet dhe çfarë përjashtohet nga tatimi mbi të ardhurën personale

Në shumicën e vendeve, ashtu si edhe në Shqipëri të ardhurat individuale të përfituara tatohen nga qeveria përpara se ato të arrijnë te individi. Kjo mënyrë tatimi quhet tatim në burimin e të ardhurës. Këtyre të ardhurave u mbahet ajo përqindje...

Interpretimi kontabël dhe fiskal për faljen e pagesës së faturës së fiskalizuar

Rasti për sqarim Shoqëria X shpk ka lëshuar një faturë për shitje shërbimi/malli në vlerën 100 lekë + 20 Lekë TVSH në Mars 2023. Në procesin e përpunimit të llogarive kontabile dhe mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2023 vlera e faturës...

E-faturë për shërbimet e telekomunikacionit në Shqipëri

Në rastin e lëshimit të faturës tatimore në Shqipëri është e detyrueshme vetëm fatura elektronike[1], sipas formateve të parashikuara[2]. Sipas kërkesave të detyrueshme për zbatim për të gjithë tatimpaguesit që lëshojnë fatura, përfshirë edhe përfaqësueti tatimorë. Faturat...

error: