Procedura fiskale per të ardhurat e realizuara nga diferenca ndermjet çmimit të shitjes dhe çmimit te blerjes së kuotave ose aksioneve

Procedura fiskale per të ardhurat e realizuara nga diferenca ndermjet çmimit të shitjes dhe çmimit te blerjes së kuotave ose aksioneve

Per te permbushur proceduren e shitjes se aksioneve nga njeri ortak (zotërues i tyre) te një person tjetër nevojitet qe te realizohet shitja nepermjet aktit noterial te nje zyre noteri.

Per te realizuar kete regjistrim noterial nevojitet qe pervec vendimit te orakut per shitjen e kuotave te bashkelidhe edhe pasqyrat financiare.

Ne pjesen e pasivit te pasqyrave financiare, pjesa e kapitalit eshte shuma gjithsej qe tregon se sa vlen aktualisht shoqeria ne treg. Ne momentin e shitjes kjo vlere totale e kapitali pjestohet me perqindjen perkatese te vleres se kuotave, qe zoteron shitesi i kuotave.

Të ardhurat e realizuara nga diferenca ndermjet çmimit të shitjes se kuotave ( ne dateb e shitjes sipas aktit) dhe çmimit te blerjes së kuotave (ne momentin e krijimit te shoqerise) jane objekt i tatimit prej 10% mbi shumen bruto, qe mbahen ne burim nga administratori i shoqerise (financieri realton llogaritjet).

Kete detyrim i takon ta paguaje perfituesi i te ardhurave (shitesi).

Pasi paguhet edhe tatimi mbi te ardhuren personale behen veprimet e regjistrimit te shoqeruara nga urdhri i pageses ne llogari te zyres se tatimeve, qe shoqeria dhe shitesi jane te regjistruar.

Urdhri i pageses behet ne adrese te zerit te tatimit mbi et ardhruat personale ne emrin e personit shites si dhe me numrin e kartes se identitetit.

Kujdes! Ne fillim te vitit pasardhes, shitesi i aksioneve eshte objekt i Deklarimit te te ardhruave individuale, pasi me vleren e shitjes kalon pragun e te ardhurave mbi 2 milion leke ne vit)

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *