Tag - financa

Deuroizimi, financat dhe rasti i transferimit të kredisë në Euro për KESH

Tregu financiar në Shqipëri, i cili zbatohet nga 16 institucione bankare dhe nga 3 fonde investimi, në fakt zotërohet në pjesën dominuese të tij (80% e tregut) nga 5 banka të mëdha që kanë lidhje direkte/indirekte me banka të...

Qeverisja Vendore pas viteve ‘90 dhe realiteti i decentralizimit fiskal

Decentralizimi i qeverisjes në Shqipëri nisi në vitet ‘90. Për herë të parë  drejtuesit e qeverisë vendore u zgjodhën në mënyrë demokratike. Edhe pse ende nuk egziston një autonomi administrative apo fiskale, reformat e viteve ‘90 (duke filluar prej...