Ndryshimi i përgjegjësisë tatimore dhe dy përgjegjësia tatimore

Ndryshimi i përgjegjësisë tatimore dhe dy përgjegjësia tatimore

Me përgjegjësi tatimore, kuptohet lloji i tatimit që është i detyruar të paguajë tatimpaguesi.

Përgjegjësisë tatimore për çdo kategori janë si më poshtë[1]:

Tatimpagues të tatimit mbi fitimin dhe tatimin mbi vlerën e shtuar.
Përgjegjësitë tatimore, pra detyrimet tatimore të cilat paguhen prej tyre janë:

 • tatimi mbi vlerën e shtuar;
 • tatimi mbi fitimin;
 • tatimi mbi të ardhurat personale nga punësimi (në formën e mbajtjes në burim);
 • tatimi mbi të ardhurat personale për shërbime të kryera, nga të tretët, shpërndarja e dividendit, etj. (në formën e mbajtjes në burim);
 • kontributet e sigurimeve shoqërore;
 • kontributet e sigurimeve të kujdesit shëndetësor;
 • taksa nacionale (sipas llojit të aktivitetit/llojit të fushës së zbatimit të taksës);
 • taksa vendore.

Tatimpagues të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin dhe tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH).
Përgjegjësitë tatimore, pra detyrimet tatimore të cilat paguhen prej tyre janë:

 • tatimi mbi vlerën e shtuar;
 • tatimi i thjeshtuar mbi fitimin;
 • tatimi mbi të ardhurat personale nga punësimi (në formën e mbajtjes në burim), për punëmarrësin;
 • tatimi mbi të ardhurat personale për shërbime të kryera, nga të tretët, individë (në formën e mbajtjes në burim);
 • kontributet e sigurimeve shoqërore;
 • kontributet e sigurimeve të kujdesit shëndetësor;
 • taksa nacionale (sipas llojit të aktivitetit/llojit të fushës së zbatimit të taksës);
 • taksa vendore.

Tatimpagues të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin
Përgjegjësitë tatimore, pra detyrimet tatimore të cilat paguhen prej tyre janë:

 • tatimi i thjeshtuar mbi fitimin;
 • tatimi mbi të ardhurat personale nga punësimi (në formën e mbajtjes në burim), për punëmarrësin;
 • tatimi mbi të ardhurat personale për shërbime të kryera, nga të tretët, individë (në formën e mbajtjes në burim);
 • kontributet e sigurimeve shoqërore;
 • kontributet e sigurimeve të kujdesit shëndetësor;
 • taksa nacionale (sipas llojit të aktivitetit/llojit të fushës së zbatimit të taksës);
 • taksa vendore.

Ndryshimi i përgjegjësisë tatimore mund te vijë nga ndikime të tilla në treguesin e:

Në rastet, kur kemi të bëjmë me dy përgjegjësi tatimore, kjo kuptohet që në një periudhë fiskale (disa muaj) një subjekt është i regjistruar, si biznes i vogël me tatim të thjeshtuar të fitimit dhe një tjetër periudhë fiskale gjatë të njëjtit vit regjistrohet, si biznes i madh me tatim fitimi. Për të njëjtin vit fiskal këto konsiderohen si dy përgjegjesi tatimore të tatimit mbi fitimin. Pra, kemi të bëjmë me rastin kur nga biznes i vogël kalon në mes të vitit në biznes i madh. Nisur nga ky ndryshim i përgjegjësisë tatimore (nga T.TH.F në T.F) subjekti detyrohet të bëjë dy deklarime, një për njërin tatim dhe një për tatimin tjetër.

[1] https://www.tatime.gov.al/c/4/124/kategorite

[2] https://www.kryeministria.al/newsroom/zero-tatim-fitimi-deri-ne-14-milione-leke-xhiro-zero-tvsh-deri-ne-10-milione/

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: