Tag - normat tatimore

Barra tatimore, struktura dhe normat tatimore në BP6

Barra tatimore përfshin tatimet mbi konsumin (indirekte për formën si adresohet mbi individin dhe bizneset), tatimet direkte që adresohet direkt mbi të ardhurat personale nga puna, fitimet nga kapitali mbi të ardhurat individuale dhe të korporatave, dhe taksat e përgjithshme...

error: