Publikimi i ri nga ALTAX për ndërtimin dhe trajtimin tatimor në Shqipëri, i azhornuar

Publikimi i ri nga ALTAX për ndërtimin dhe trajtimin tatimor në Shqipëri, i azhornuar

Pas monitorimit të ecurisë së legjislacionit tatimor dhe rregullator për ndërtimin, si proces dhe si produkt i shitshëm në tregun shqiptar, ekspertët tanë hartuan një matërial të përpunuar nga të dhënat dhe publikimet ligjore online, nga përpunimet e ekspertëve fiskalë profesionistë, si dhe nga të dhëna dhe publikime të përpunuara nga Ministria e Financave në kohë të ndryshme, në dy vitet e fundit. Të dhënat e përdorura dhe referencat ligjore të vendosura janë të marra në çdo rast nga burime zyrtare.

Nisur nga gjithë faktet tatimore dhe sqarimi interpretues për sistemin tatimor shqiptar në 2023 – 2024 mbi mënyrën si duhet të kuptohet për ndërtimin po ju sjellim në vëmendjen dhe për interesin tuaj publikimin Ndërtimi dhe trajtimi tatimor në Shqipëri . Ne mendojmë se është qasja jonë e thjeshtë për të ndihmuar në uljen e hendekut tatimor duke ndihmuar taksapaguesit të kuptojnë më mirë ligjin tatimor të harmonizuar të sektorit.

Kontraktorët e ndërtimit operojnë në një mjedis të veçantë për shkak të natyrës unike të biznesit të tyre. Për kompanitë e ndërtimit, pronarët e truallit, investitorët, planifikimi i duhur i taksave mund të jetë me vlerë të jashtëzakonshme dhe një mjet i domosdoshëm për sukses. Duke marrë parasysh ndryshimet e fundit të legjislacionit të ri të propozuar dhe të miratuar, është më e rëndësishme se kurrë të bëhet një hap prapa për të marrë në konsideratë efektet në planifikimin e taksave.

Mos raportimi ose nën-raportimi i të ardhurave të biznesit, përfshirë të ardhurat nga aktivitetet që japin e marrin me ndërtimin, kontribuon në hendekun tatimor, i cili është pjesë e kontrollit dhe penalizimit tatimor. Kontraktorë, nënkontraktorë, si dhe individë e punëtorët duhet të jenë të vetëdijshëm për gjithçka që llogariten si të ardhura dhe kjo duhet konsideruar duke filluar me kontabilitetin e duhur, metodat dhe llogaritë tatimore në mënyrë që çdonjeri të paguajë pjesën e tij të drejtë të taksave. Nga ana tjetër gjithashtu, secili duhet të jetë i vetëdijshëm për të gjitha shpenzimet e zbritshme në mënyrë që të mos paguajë më shumë për taksat e veta.

Ne e kuptojmë se navigimi tatimor në këtë peizazh kompleks ekonomik është thelbësor për shëndetin financiar dhe suksesin e projektit tuaj. Në këtë trajtim rastesh sipas referencave ligjore, ne gërmojmë më thellë në botën e pengesave të ndërtimit, duke hedhur dritë mbi rëndësinë e tyre, rregulloret, konsideratat tatimore dhe praktikat e mira.

Në thelb të transaksioneve të ndërtimit qëndron koncepti i thellimit në detajet dhe këmbëngulja te barra e provës sipas referencës së saktë dhe të azhornuar. Në fakt ne e konsiderojmë këtë si një mekanizëm vendimtar të menaxhimit të rriskut.

Le të fillojmë këtë udhëtim së bashku për të zhbllokuar çelësat e menaxhimit financiar të ndërtimit pa probleme.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: