Fiskalisti – Volumi 1, Numri 5, 2018

Ky publikim eshte numri 5 i Volumit 1 te Buletinit Fiskalisti pergatitur nga stafi i Qendra ALTAX.

Fiskalisti 5 eshte publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si dhe çështje të tjera fiskale të interesit të përgjithshëm.

Category: Tag:

Përshkrim

Këtë numër Fiskalisti prezanton tema qe i perkasin muajit Prill 2018.

Nga Shqipëria prezantohet                                                                   

Deklarimi individual i të ardhurave të vitit 2017

Ministria e Financave dhe Skema e TVSH për Fermerët

Tema nga ALTAX

Vendet ballkanike me kostot më të lira tatimore

Librat e përzgjedhur për tu lexuar nga Libraria e ALTAX

Publikime të sistemit gjyqësor – Volumi 5/ 2016 – Procedurat Doganore

Nga Kosova prezantohet

Ligji i Ri Për kontabilitet, Raportim financiar dhe Auditim

162.8 milion Euro nga ATK për 4-mujorin 2018

Rritet bashkëpunimi mes qytetarëve dhe ATK

Edukim Online

Mbi taksimin e të ardhurave nga honorarët, renta dhe të ardhura të tjera

Shkrime me interes dhe më të lexuarat e muajit

Bloget më të lexuar të muajit Prill 2018

Publikimet e fundit nga ALTAX

Barra tatimore në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkan, 2018

Materialet që i përkasin Kosovës janë pjesë e një posti të veçantë për ata që kërkojnë informacione specifike mbi zhvillimet tatimore dhe doganore në Kosovë. Ky material jepet me përzgjedhjen që ka bërë në regjistrimin e tij kërkuesi i informacionitPublikimi del një herë në muaj dhe mirëmbahet nga stafi i Qendrës ALTAX. Përmbajtja e FiskaListit përmblidhet një herë në 4 muaj, e cila mund të shpërndahen (email) sipas regjistrimeve apo kërkesave.

Është vizioni i Qendrës ALTAX për të publikuar te FiskaListi gjithë problematikat e rëndësishme të nevojshme për një transparencë në ndikimin e zbatimit uniform të legjislacionit fiskal.