Guidë për tatimpaguesit e vegjël

Ky udhëzues që ka objekt tatimpaguesit e kategorise “biznes i vogel” jep një panoramë të plotë mbi mënyrën se si duhet të regjistrohen, të deklarojnë, të paguajnë dhe të mbajnë marëdhëniet me administratën tatimore.

Category: Etiketa: ,

Përshkrim

Kategoria e biznesit të vogël mbetet ende e painformuar për obligimet që ka si rrjedhojë e aktivitetit te saj.

Ky publikim ka synim këtë segment tatimpaguesish, me qëllimin që të rritë edukimin fiskal dhe ndërgjegjesimin e biznesit të vogël, në funksion të rritjes së nivelit të pajtueshmërisë së tyre me legjislacionin.