Performanca tatimore në Europën Qendrore dhe Juglindore, 2012

Metodologjia dhe termat mbi performancën tatimore në vitin fiskal 2011. Situata në 15 vende europiane, në Shqipëri dhe 14 vendet e tjera. Krahasimi midis tyre dhe renditja sipas nivelit të performancës.

Përshkrim

Administrimi fiskal ne vendet europiane ndjek te njejtin model persa i takon TVSH dhe akcizes, por edhe taksave mbi punen dhe kapitalet.

Dallimi mes tyre qendron tek performimi i administrimit, i cili ndërthur dhe përball kulturen dhe edukatën fiskale të tatimpaguesve me administrimin fiskal. Shqipëria bjen në këtë publikim e prezantuar me treguesë që përfshijnë bazën tatimore, indikatorët e performancës, por edhe një strukturë dinjitoze në përballim të specifikave të vendit tonë.