Rregullat

Rreth këshillimit për taksat

Specialistë dhe këshilltarë fiskalë! Nëse ndjeni se jeni i/e aftë dhe mundeni të jepni këshillime fiskale me temë nga legjislacioni fiskal, nga kontabiliteti apo nga legjislacione që lidhen me zbatimin të drejtave mbi pronën, mbi marëdhëniet tregtare, si dhe marëdhënie...