Tag - e ardhur e shtyre

Si regjistrohet granti i përfituar për zhvillimin e një aktivi afatgjatë nga biznesi?

Në përgjigje të pyetjes që ka dalë si një rast për sqarim në lidhje me zbatimin e standarteve kombëtare të kontabilitetit dhe qartësimin e tyre nëpërmjet referimit në Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) një përgjigje e përshtatur për pyetjen...

error: