Buletini Fiskalisti 6

Buletini Fiskalisti 6

Ky publikim eshte numri 6 i Volumit 1 te Buletinit Fiskalisti pergatitur nga stafi i Qendra ALTAX.

Fiskalisti 6 eshte publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si dhe çështje të tjera fiskale të interesit të përgjithshëm.

Këtë numër Fiskalisti prezanton tema qe i përkasin muajit Maj 2018.

KËTË MUAJ FISKALISTI JU PREZANTON KËTA TITUJ DHE TEMA PËR LEXIM:
LAJME NGA SHQIPËRIA
Paketa fiskale 2018
ENERGJI. Vështrim mbi vende evropiane që aplikojnë shkallë të reduktuar të TVSH
LIBRARIA E ALTAX CENTER
Legjislacioni tatimor shqiptar 1991 – 2002
Performanca e buxhetit shqiptar 1996 -2016
Syri Ekonomik në demokraci,
Përmbledhje Legjislacioni për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore
PËRMBLEDHJE NGA SISTEMI GJYQËSOR PËR ÇËSHTJE FISKALE
VENDIME GJ.L. VOLUMI 5-2016 – PROCEDURA DOGANORE
LAJME NGA KOSOVA
HYN NE FUQI LIGJI PËR KONTROLLIN E BRENDSHËM TË FINANCAVE PUBLIKE
HYN NE FUQI LIGJI PËR TATIMIN NË PRONËN E PALUAJTSHME
ATK: 193.5 milion euro të hyra për 5-muaj
Moduli për menaxhimin e rimbursimeve s ‘afërmi ne ATK
EDUKIMI ONLINE NGA ALTAX
KAPITALIZIMI I HOLLË NË SHQIPËRI
BLOGET MË TË LEXUAR NË MAJ 2018
MISIONI I ADMINISTRIMIT FISKAL JO PLANI, POR NGUSHTIMI I BOSHLLËKUT (HENDEKUT) TATIMOR
AUTONOMIA E AUTORITETIT FISKAL DHE INXHINIERIMI
WESTERN BALKAN ECONOMIES IN 2018, RIGHT THINGS FROM THE START

Materialet që i përkasin Kosovës janë pjesë e një posti të veçantë për ata që kërkojnë informacione specifike mbi zhvillimet tatimore dhe doganore në Kosovë. Ky material jepet me përzgjedhjen që ka bërë në regjistrimin e tij kërkuesi i informacionit. Publikimi del një herë në muaj dhe mirëmbahet nga stafi i Qendrës ALTAX. Përmbajtja e FiskaListit përmblidhet një herë në 4 muaj, e cila mund të shpërndahen (email) sipas regjistrimeve apo kërkesave.

Është vizioni i Qendrës ALTAX për të publikuar te FiskaListi gjithë problematikat e rëndësishme të nevojshme për një transparencë në ndikimin e zbatimit uniform të legjislacionit fiskal.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: