Efektet e prekshme buxhetore dhe në ekonomi nga Paketa e Rezistencës Sociale

Efektet e prekshme buxhetore dhe në ekonomi nga Paketa e Rezistencës Sociale

Në vendimin që ka marrë Qeveria shqiptare nëpërmjet miratimit të Aktit Normativ Nr.3, datë 12.3.2022, ka reflektuar edhe ndryshimet buxhetore për zbatimin e Paketës së Rezistencës Sociale.

Ndryshe nga sa ne përllogaritëm paraprakisht, nëpërmjet vendimit të qeverisë rezulton se janë ndryshuar të ardhurat tatimore me një rritje prej 10 miliard lekë (2.8% rritje krahasuar me ligjin fillestar të Buxhetit 2022), si dhe shpenzimet me një rritje me të njëjtën vlerë.

Rritjet e të ardhurave tatimore mund të vërehen sipas tabelës së mëposhtme:

  • TVSH është planifikuar të rritet me 7 miliard lekë, si efekt i rritjes së qarkullimit kryesisht prej inflacionit, por edhe si kompensim për planifikimin me ulje të taksave nacionale;
  • Tatimi mbi fitimin është planifikuar të rritet me 2 miliard lekë si pasojë e rritjes së qarkullimit dhe rritjes edhe të fitimeve në disa sektorë më fitimprurës;
  • Tatimi mbi të ardhurat personale është planifikuar të rritet me 2 miliard lekë, kryesisht nga efektet që mund të vijnë nga taksimi i punës;
  • Taksat nacionale janë të vetmet që janë planifikuar me ulje 3 miliard lekë, të cilat kryesisht mund të vijnë prej ndonjë politike të re fiskale (e panjohur deri më tani), ose ulje të nivelit të rentës minerare për shkak të krizave të mundshme politike ndërkombëtare të eksportimit të tyre në tregjet aziatike e më gjerë;
                        ne milion lekë
Nr.EMËRTIMIBuxheti 2022A.N 3/2022Ndryshimi Ndryshimi (%)
 TOTALI TE ARDHURAVE536 811546 81110 0001,9%
II.Te ardhura tatimore500 167510 16710 0002,0%
II.1Nga Tatimet dhe Doganat360 535370 53510 0002,8%
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar166 061173 0617 0004,2%
Tatimi mbi Fitimin35 58637 5862 0005,6%
Akcizat56 47858 4782 0003,5%
Tatimi mbi te Ardhurat Personale45 16147 1612 0004,4%
Taksa Nacionale dhe te tjera49 74146 741-3 000-6,0%
TOTALI I SHPENZIMEVE637 694647 69410 0001,6%
I.Shpenzime Korrente507 349501 549-5 800-1,1%
1 Personeli91 59089 388-2 202-2,4%
Paga75 63073 743-1 887-2,5%
Kontributi per Sigurime Shoqërore12 46012 145-315-2,5%
3 Shpenzime Operative Mirëmbajtje 63 24159 643-3 598-5,7%
 Te qeverisjes qendrore56 54153 143-3 398-6,0%
 Twining projects500300-200-40,0%
5 Shpenzime per Fondet Speciale212 271212 27100,0%
Sigurime Shoqërore148 865148 135-730-0,5%
Politika te reja pensionesh2 5703 30073028,4%
Bonusi i Pensionisteve3 5003 50000,0%
7 Shpenzime te tjera 27 65027 65000,0%
Pagesa e Papunësisë90090000,0%
Ndihma Ekonomike dhe Paaftësia23 55023 55000,0%
Kompensim ish te përndjekurit politike1 0001 00000,0%
Bonusi i lindjeve2 2002 20000,0%
II.Fondi Rezerve2 9008 6505 750198,3%
 Fondi Rezerve2 4002 65025010,4%
 Kontigjencë – Paketa e Rezistencës Sociale 6 0006 000 
 Kontingjencë “Oferta per fëmijët”5000-500-100,0%
III.Shpenzime Kapitale119 445109 496-9 949-8,3%
Financimi Brendshëm62 76657 594-5 172-8,2%
Financimi Huaj34 50229 902-4 600-13,3%
Fondi i Rindërtimit20 00020 00000,0%
Transfertë kapitale për shpronësime1 1781 000-178-15,1%
VSektori Energjetik8 00028 00020 000250,0%
 Hua e dhëne per Energjinë8 0008 00000,0%
 Mbështetje buxhetore – Sektori energjitik20 00020 000
 DEFIÇITI-100 883-100 88300,0%

Ndërsa të ardhurat tatimore janë planifikuar me rritje gjithsej prej 10 miliard lekë, shpenzimet buxhetore janë planifikuar me një rritje 10 miliard lekë, por pa ndikuar në nivelin e deficitit buxhetor, i cili mbetet i pandryshuar në nivelin 100.88 miliard lekë.

Në shpenzimet e buxhetit janë bërë disa ndryshime, ku dukshëm mund të shikojmë se:

  • Janë pakësuar me 2.2 miliard lekë më pak shpenzime për paga dhe sigurime të punonjësve buxhetorë;
  • Janë pakësuar me 3.6 miliard lekë shpenzimet e mirëmbajtjes për qeverisjen qendrore;
  • Janë pakësuar me 9.9 miliard lekë investimet kapitale, ku 5.3 miliardë lekë janë nga fondet e brendshme dhe 4.6 miliardë lekë janë nga fondet e huaja;
  • Janë rritur me 0.73 miliard lekë fondi i pensioneve, sipas indeksimit të inflacionit;
  • Janë rritur fondet rezervë me 5.75 miliard lekë, të ndikuara (a) nga rritja me 0.25 miliard lekë e fondit rezervë në dispozicion të KM, (b) nga rritja me 6 miliard lekë e fondeve në dispozicion të KM për atë që mund të ndodhë si rezultat i ndikimeve të paparashikuara të luftës, si dhe (c) është pakësuar me 0.5 miliard lekë fondi në dispozicion të KM për fëmijët.
  • Janë rritur fondet e mbështetjes buxhetore me 20 miliard lekë për sektorin energjetik.

Në të gjithë ndryshimet që janë pasqyruar në pasqyrat financiare të Buxhetit 2022 vërehet se përfitimet më të mëdha nga fondet e buxhetit i merr (a) fondi për sektorin e energjisë dhe (b) fondi rezervë në dispozicion të KM, i cili do të përdoret pas miratimit të vendimeve specifike për kalimin e fondeve për të varfërit dhe grupet sociale në nevojë.

Në tërësinë e zhvendosjeve të shpenzimeve janë nevojitur të pakësohen shpenzime personeli, shpenzime mirëmbajtje dhe investime kapitale për të përballuar rritjen e fondit për energjinë dhe për paketën e ndihmës sociale, balancuar edhe nga rritja e të ardhurave tatimore.

Pakësimet më të mëdha i kanë investimet kapitale (nuk ka specifika se për cilat projekte).

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: