Kontratat në avancë (të ardhme) dhe disa sqarime për funksionimin e tyre

Kontratat në avancë (të ardhme) dhe disa sqarime për funksionimin e tyre

Kontratat në avancë (Forward) janë një mjet efektiv për të menaxhuar rreziqet në tregtimin e mallrave dhe valutës. Ato u ofrojnë bizneseve siguri çmimi, personalizim dhe fleksibilitet.

 Çfarë është një kontratë në avancë (e ardhshme) për eksportuesin?

Një kontratë e ardhshme është një marrëveshje financiare midis një importuesi dhe një eksportuesi që i lejon ata të shkëmbejnë një shumë të caktuar të monedhës së importuesit për monedhën e eksportuesit me një kurs këmbimi të paracaktuar.

Ky këmbim bëhet në datën kur duhet paguar pagesa për eksport, duke përdorur kursin ekzistues të këmbimit të monedhës kur lidhet kontrata për shitje. Duke lidhur një kontratë këmbimi përpara, të dyja palët mund të mbrohen nga çdo humbje financiare që rezulton për shkak të ndryshimeve në kursin e këmbimit.

Një kontratë e ardhshme specifikon çmimin e shitjes në formën se sa nga valuta e importuesit nevojitet për të përmbushur çmimin përfundimtar të shitjes me monedhën e eksportuesit.

Kontratat e ardhshme zakonisht krijohen nga institucioni financiar i eksportuesit dhe luajnë një rol vendimtar në lehtësimin e ofrimit të shërbimeve thelbësore si këmbimi i valutës së huaj, financimi i eksportit dhe zgjidhjet e menaxhimit të rrezikut për importuesit dhe eksportuesit.

Qëllimi i kontratës së ardhshme është të sigurojë një mbrojtje për importuesin dhe eksportuesin ndaj rrezikut të luhatjeve në kursin e këmbimit të monedhës, i cili mund të ndodhë midis kohës së lidhjes së kontratës për shitjen dhe kohës kur kryhet pagesa. Kjo realizohet me kontratën e ardhshme, duke specifikuar çmimin e shitjes për sa i përket sasisë së monedhës së importuesit për të përmbushur çmimin e shitjes me monedhën e eksportuesit. Kontratat e ardhshme mund të lidhen deri në një vit përpara. Ato zakonisht krijohen nga institucioni financiar i eksportuesit.

Pa një kontratë këmbimi përpara, secila palë rrezikon mundësinë e vuajtjes së humbjes financiare nga një ndryshim i rëndësishëm në kursin e këmbimit midis monedhave përkatëse të importuesit dhe eksportuesit midis kohës që ata shlyejnë një çmim dhe kohës së dorëzimit të mallrave dhe pagesës.

Për shembull, nëse monedha e importuesit bie në vlerë 20% kundrejt monedhës së eksportuesit në periudhën ndërmjet kontratës për shitje dhe pagesës, importuesi do të detyrohej të paguante 20% më shumë për mallrat e blera nga sa pritej të paguante në koha kur ata kontraktuan për t’i blerë ato.

Avantazhi kryesor i një kontrate të ardhshme është se ajo ndihmon palët e përfshira në menaxhimin e rrezikut. Siguria e ofruar nga kontrata ndihmon një eksportues të projektojë fluksin e parave dhe aspekte të tjera të planifikimit të biznesit.

Disavantazhi i kontratës së ardhshme është se asnjëra palë nuk mund të përfitojë nga një ndryshim i rëndësishëm i kursit të këmbimit të monedhës në favor të tyre. Për këtë arsye, ndonjëherë palët e përfshira bëjnë një kontratë këmbimi përpara vetëm për një pjesë të çmimit total të shitjes, duke lënë kështu të hapur mundësinë e përfitimit nga kursi i këmbimit që lëviz në favor të tyre.

Për çfarë përdoren kontratat e ardhshme?

Kontratat e ardhshme përdoren për qëllime të ndryshme, duke përfshirë:

Për eksportet

Një nga përdorimet më të zakonshme të kontratave të ardhshme është për mbrojtjen e eksporteve. Kur një kompani investon në një produkt që është subjekt i paqëndrueshmërisë së çmimeve, ajo mund t’i përdorë këto kontrata për të mbyllur një çmim të paracaktuar për një datë të ardhshme.

Përdorimi i kontratave të hapura të ardhshme

Kontratat e hapura përpara, të njohura gjithashtu si kontrata fleksibël, lejojnë palët e përfshira të ndryshojnë kushtet e kontratës gjatë periudhës së kontratës. Kjo lloj kontrate është ideale kur ka pasiguri për datën e dorëzimit ose sasinë e një malli që mund të nevojitet.

Me porosi sipas tregut

Kur përdoren këto kontrata me porositë e tregut, palët e përfshira bien dakord të blejnë ose shesin mallin në një datë të ardhshme me çmimin më të mirë të disponueshëm të tregut.

Karakteristikat e një kontrate të ardhshme

Këtu janë disa nga karakteristikat thelbësore të këtyre kontratave:

E pa standardizuar

Ndryshe nga kontratat e së ardhmes, këto nuk rregullohen nga ndonjë autoritet i palëve të treta. Termat dhe kushtet varen vetëm nga marrëveshja midis dy palëve

E parregulluar

Këto kontrata nuk janë të standardizuara, që do të thotë se çdo kontratë është e personalizuar sipas nevojave dhe kërkesave të të dyja palëve.

Dypalëshe

Kjo kontratë është një marrëveshje dypalëshe, që do të thotë se të dyja palët duhet të përmbushin detyrimet e tyre në datën e maturimit.

E hartuar me porosi

Meqenëse çdo kontratë është unike, palët e përfshira mund të përshtatin termat dhe kushtet e kontratës sipas nevojave të tyre specifike.

Asnjë informacion për publikun

Çmimi i këtyre kontratave nuk është i disponueshëm publikisht, duke e bërë të vështirë për pjesëmarrësit e tjerë të tregut që të dinë çmimin me të cilin është nënshkruar kontrata.

Shlyerja me maturim

Ndryshe nga kontratat e së ardhmes, të cilat shënohen çdo ditë në treg, këto kontrata shlyhen në maturim.

Nuk ka nevojë për marzh

Këto kontrata nuk kërkojnë asnjë pagesë marzhi, kështu që palët e përfshira nuk duhet të depozitojnë ndonjë pagesë paraprake.

Llojet e kontratave të ardhshme

Më poshtë janë disa nga llojet e zakonshme të kontratave të ardhshme:

Mbyllje e kursit te kembimit më përpara

Ajo përfshin dy palë që bien dakord të shkëmbejnë monedhat në një datë të caktuar të ardhshme duke mbyllur një kurs këmbimi.

Fleksibël më përpara

Një kontratë e ardhshme fleksibël është një marrëveshje ndërmjet dy palëve për të shkëmbyer monedhat në një datë të ardhshme, ashtu si një kontratë e ardhshme e mbyllur. Megjithatë, ajo u lejon palëve të shkëmbejnë fondet përpara datës së shlyerjes, shpesh në pjesë, për sa kohë që e gjithë shuma shlyhet deri në datën e caktuar.

E datuar prej kohësh

Në kontratën afatgjatë, periudha e shlyerjes zgjatet mbi një vit. Shumica e këtyre kontratave janë kontrata afatshkurtra, gjë që i dallon kontratat me afat të gjatë nga të tjerat.

Prodhimi i ardhshëm i padorëzuar

Furnizimi i ardhshëm i padorëzuar është një lloj kontrate e ardhshme që nuk përfshin shkëmbimin fizik të një malli, aktivi ose monedhe. Në vend të kësaj, palët këmbejnë vetëm diferencën midis kontratës dhe normave spot në maturim.

Avantazhet dhe disavantazhet e një kontrate të ardhshme

Më poshtë janë disa avantazhe të kontratave të ardhshme:

E personalizuar

Kontratat e ardhshme të mallrave dhe prodhimeve lejojnë palët të bien dakord për terma dhe kushte specifike që plotësojnë kërkesat e tyre unike si sasia, çmimi dhe data e dorëzimit.

Rreziqe më të ulëta të lidhura me tregtinë ndërkombëtare

Tregtia ndërkombëtare mbart shumë rreziqe, duke përfshirë luhatjet e monedhës, rreziqet politike dhe ndryshimet e mjedisit ligjor ose rregullator. Kontrata e ardhshme mund t’i ndihmojë bizneset të zbusin këto rreziqe duke ofruar siguri rreth kostos së eksporteve.

Nuk ka kosto mbrojtëse paraprake

Një avantazh tjetër i kontratave të ardhshme të mallrave është se ato nuk kërkojnë ndonjë kosto fillestare për mbrojtjen. Ndryshe nga opsionet, të cilat kërkojnë një pagesë premium, këto kontrata nuk kërkojnë që bizneset të paguajnë asgjë paraprakisht.

Në vijim janë edhe disavantazhet e kontratave të ardhshme:

E parregulluar

Një nga rreziqet ose kufizimet kryesore të këtyre kontratave është se ato nuk janë të standardizuara dhe ka pak informacion publik në dispozicion në lidhje me kapitalin e tregut. Kjo mungesë rregulloreje mund ta bëjë të vështirë për investitorët të vlerësojnë rreziqet e këtyre llojeve të kontratave.

Të prirur ndaj rreziqeve të palëve

Meqenëse këto kontrata janë marrëveshje dypalëshe midis dy palëve, ekziston gjithmonë rreziku që njëra palë të mos përmbushë detyrimet e saj.

Llogaritja e gabuar e mundshme e lëvizjes së çmimeve

Këto kontrata janë të dobishme për mbrojtjen ndaj lëvizjeve të çmimeve në të ardhmen. Megjithatë, ato gjithashtu mund t’i ekspozojnë kompanitë ndaj rreziqeve dhe humbjeve të mundshme në një treg shumë të paqëndrueshëm. Nëse një kompani llogarit gabimisht lëvizjen e çmimeve, ajo mund të përfundojë e mbyllur në një kontratë të pafavorshme dhe të humbasë fitimet e mundshme.

 Si llogariten kontratat e ardhshme?

Një udhëzues hap pas hapi për llogaritjen e kontratave mund të shihet më poshtë:

 Hapi 1: Përcaktohet kush janë monedaht e përfshira në kontratë

Përpara llogaritjes së kontratës së ardhshme, është thelbësore të përcaktohen dy monedhat e përfshira në transaksion.

Hapi 2: Përcaktohet norma e kursit të këmbimit

Norma referuese ka kuptimin e referencës ndaj kursit aktual të këmbimit midis dy monedhave. Sistemi rregullon normën e tregut kur llogarit normën e ardhshme.

Hapi 3: Llogaritja e pikëve përpara

Pikët e ardhshme zakonisht përcaktohen nga diferenca midis normave të interesit të këtyre monedhave dhe kohës deri në maturimin e kontratës.

 Hapi 4: Shtohen pikat përpara në normën e referuese

Pasi të jenë përcaktuar pikat e ardhshme, shtohen ato në normën e parave për të llogaritur normën e ardhshme.

Hapi 5: Bihet dakord për shumën totale dhe kursin e këmbimit

Pas llogaritjes së kursit të ardhshëm, bini dakord për shumën totale të tregtisë dhe kursin e këmbimit.

Hapi 6: Bihet dakord për një kontratë detyruese

Pasi të jenë lidhur monedhat me këto kushte është përcaktuar edhe shuma totale që biznesi dëshiron të tregtojë dhe kursi i këmbimit i rënë dakord; automatikisht bihet dakord për një kontratë detyruese.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: