Blog

Publikohet Raporti Studimor “Përgjegjshmëria financiare e programit qeverisës 2021-2025”

Qendra ALTAX, publikoi sot Raportin studimor “Përgjegjshmëria financiare e Programit qeverisës 2021-2025”. Në këtë raport studimor ( me 4 pjesë në gjuhën shqip) janë përmbledhur etapat e situatës pas zgjedhore dhe deri në shpalljen e programit të ri qeverisës 2021-2025,...

Regjistrimi i bizneseve të huaja në shqipëri

Referenca ligjore për procedurën e regjistrimit ne regjistrin tregtar janë: - Ligji Nr. 9723, datë: 03.05.2007, “Për qendrën kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar; - Ligji Nr. 9901, datë: 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar. Këshilla paraprake Bizneset e huaja duhet të...