Transaksion shitje trualli ndërtimi dhe trajtimi tatimor

Transaksion shitje trualli ndërtimi dhe trajtimi tatimor

Shitësi: a) Individe te regjistruar si person juridik ne gjykaten e rrethit Tirane me emrin tregtar Y shpk.

b) Individe te regjistruar si person fizik ne gjykaten e rrethit Tirane

Blerësi: Shoqeria X Construction, i regjistruar si shoqeri me aktivitet kryerje punimesh per ndertim objekte banimi e sherbimi.

Periudha e transaksionit: Viti 2023

Vlera e transaksionit:  1 milion Euro

Paguar tatim: 4 % e cmimit te shitjes

Sqarimi i pozicionit ligjor ne reaport me legjislacionin fiskal te paleve pjesemarrese ne kete transaksion.

 • Sipas ligjit Nr.29/2023 “Per tatimin mbi te ardhurat”, Neni 10, pika 1., dhe specifikisht Neni 15, pika 1.d “Të ardhurat nga investimet, nëse nuk konsiderohen si të ardhura nga biznesi sipas nenit 13 të  ligji, përfshijnë fitimin kapital nga tjetërsimi i pasurisë së paluajtshme”
 • Ne baze te nenit 17., pika 6 e ligjit me siper “kVlera e blerjes së tokës në rastin e shkëmbimit të së drejtës së pronësisë për tokën, me të drejtën e pronësisë së ndërtesës e cila ndërtohet në atë vend, llogaritet me çmimin e referencës së tokës për metër katror të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave për qytetet dhe zonat brenda qytetit. Çmimi i shitjes llogaritet me një referencë të vlerës së tregut të pronës së paluajtshme të fituar në këmbim të tokës, duke marrë parasysh të gjitha pjesët e sipërfaqes së ndërtimit nga të cilat përfiton pronari i tokës. Shkëmbimi i truallit me sipërfaqe ndërtimi, në bazë të një kontrate shkëmbimi, nuk përbën moment për llogaritje të ndonjë fitimi kapital nga transferimi i pasurisë së paluajtshme.”.

Individët (pronarët e truallit), qe kane bere nje transaksion nen emrin e personit juridik Y shpk nuk jane objekt i tatimit mbi fitimin, pasi sipas Ligjit “Per tatimin mbi te ardhurat”, Neni 16 tatimit mbi fitimin i nënshtrohen këta persona:

 • Personat juridikë dhe ortakëritë dhe që janë regjistruar për TVSH-në.
 • Çdo person tjetër, pavarësisht nga forma juridike e regjistrimit apo e njohjes së tij, kur ky është subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar.
 • Gjithë personat fizikë, të regjistruar në TVSH dhe që nuk janë subjekte të tatimit mbi biznesin e vogël.

Nisur nga objekti i mesiperm, neni 3 “Detyrimi për të kërkuar regjistrimin” i Ligjit te TVSH-se percakton se:

 1. Personi që nuk eshtë i regjistruar detyrohet të kërkojë të regjistrohet:
 2. Brenda 15 ditëve nga data e fillimit të veprimtarisë së tij ekonomike, kur qarkullimi i tij që kryhet apo do të kryhet është me i madh se kufiri minimal i regjistrimit,;
 3. Brenda 15 ditëve pas përfundimit të vitit kalendarik, nëqoftëse gjatë këtij viti qarkullimi rritet mbi kufirin minimal të regjistrimit.
 4. Qarkullimi që merret parasysh përfshin të gjitha veprimtaritë ekonomike të kryera nga i njëjti person dhe llogaritet në bazë të çmimit gjithsej që duhet të paguajë blerësi.
 5. NË qoftë se personi fillon ose ndërpret veprimtaritë e tij ekonomike gjatë një viti kalendarik, qarkullimi në lidhje me kufirin minimal të regjistrimit llogaritet në proporcion me kohezgjatjen e veprimtarive.
 6. Kufiri minimal i regjistrimit është 5 milion lekë (për vit kalendarik).

Ligjiâ “Per TVSH-ne”, percakton se kush furnizim perfshihet ne veprimtari ekonomike:

 • furnizimi është pjesë e veprimtarisë ekonomike të një personi, nëse furnizimi është kryer prej tij si pjesë e, ose e lidhur me Çdo veprimtari të tij ekonomike të pavarur, kushdo qoftë qëllimi ose rezultati i saj. Ne kete kuptim “veprimtari ekonomike” do të thotë çdo aktivitet që kryhet rregullisht, me synimin për të marrë fitime, duke përfshirë aktivitetin profesional dhe ekonomik, i cili zbatohet nëpërmjet kushteve kontraktuale apo transaksioneve ekonomike, sipas nocioneve të Kodit Civil.

Po keshtu, sipas udhezimit te TVSH-se qarkullimi që duhet të merret parasysh është qarkullimi gjithsej i realizuar nga i njëjti person, pavaresisht nga statusi i tij.

Qarkullimi gjithsej përfshin të gjitha furnizimet e bëra nga një person: furnizimet e tatueshme, furnizimet e përjashtuara, furnizimet për eksport. Ai përfshin gjithashtu edhe furnizimet e tjera që mund të kryhen gjatë veprimtarisë së personit si ndihmat, subvencionet etj. Qarkullimi llogaritet ne baze te çmimit total që paguan blerësi. Çmimi përfshin edhe tatimet dhe çdo detyrim tjetër. Përjashtim bëjnë vetëm shitjet e aktiveve të qëndrueshme të personit të tatueshëm, si ndërtesat, makinat dhe pajisjet. Këto shitje nuk merren parasysh kur llogaritet qarkullimi gjithsej.

Konkluzioni

Sipas konfirmimit me dokumentin justifikues, nga shitesi dhe bleresi i pasurise se paluajtshme konstatohet se eshte permbushur detyrimi ligjor i pagimit te detyrimit te pagimit te kalimit te pasurise sipas legjislacionit te vitit 2005, fakt qe nuk bie ne kundershtim me asnje nga pikat e Nenit 14 “Kundervajtjet administrative” te ligjit Nr.8438, date 28.12.1998 “Per tatimin mbi te ardhurat”, i ndryshuar.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: